ἐξηράνθη
Englishman's Concordance
ἐξηράνθη (exēranthē) — 10 Occurrences

Matthew 13:6 V-AIP-3S
GRK: ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη
NAS: no root, they withered away.
KJV: no root, they withered away.
INT: having root were dried up

Matthew 21:19 V-AIP-3S
GRK: αἰῶνα καὶ ἐξηράνθη παραχρῆμα ἡ
NAS: the fig tree withered.
KJV: presently the fig tree withered away.
INT: age And dried up immediately the

Matthew 21:20 V-AIP-3S
GRK: Πῶς παραχρῆμα ἐξηράνθη ἡ συκῆ
NAS: did the fig tree wither [all] at once?
KJV: soon is the fig tree withered away!
INT: How immediately is dried up the fig tree

Mark 4:6 V-AIP-3S
GRK: ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη
NAS: no root, it withered away.
KJV: no root, it withered away.
INT: having root it withered away

Mark 5:29 V-AIP-3S
GRK: καὶ εὐθὺς ἐξηράνθη ἡ πηγὴ
NAS: of her blood was dried up; and she felt
KJV: blood was dried up; and
INT: And immediately was dried up the flow

Luke 8:6 V-AIP-3S
GRK: καὶ φυὲν ἐξηράνθη διὰ τὸ
NAS: [soil], and as soon as it grew up, it withered away, because
KJV: as soon as it was sprung up, it withered away, because
INT: and having sprung up it withered because it

John 15:6 V-AIP-3S
GRK: κλῆμα καὶ ἐξηράνθη καὶ συνάγουσιν
NAS: as a branch and dries up; and they gather
KJV: and is withered; and
INT: branch and is dried up and they gather

1 Peter 1:24 V-AIP-3S
GRK: ἄνθος χόρτου ἐξηράνθη ὁ χόρτος
NAS: THE GRASS WITHERS, AND THE FLOWER
KJV: The grass withereth, and
INT: [the] flower of grass Withers the grass

Revelation 14:15 V-AIP-3S
GRK: θερίσαι ὅτι ἐξηράνθη ὁ θερισμὸς
NAS: the harvest of the earth is ripe.
KJV: the harvest of the earth is ripe.
INT: to reap because is ripe the harvest

Revelation 16:12 V-AIP-3S
GRK: Εὐφράτην καὶ ἐξηράνθη τὸ ὕδωρ
NAS: and its water was dried up, so
KJV: thereof was dried up, that
INT: Euphrates and was dried up the water

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page