φίλους
Englishman's Concordance
φίλους (philous) — 8 Occurrences

Luke 7:6 Adj-AMP
GRK: οἰκίας ἔπεμψεν φίλους ὁ ἑκατοντάρχης
NAS: sent friends, saying
KJV: the centurion sent friends to him,
INT: house sent friends the centurion

Luke 14:12 Adj-AMP
GRK: φώνει τοὺς φίλους σου μηδὲ
NAS: do not invite your friends or
KJV: not thy friends, nor thy
INT: call friends of you nor

Luke 15:6 Adj-AMP
GRK: συνκαλεῖ τοὺς φίλους καὶ τοὺς
NAS: he calls together his friends and his neighbors,
KJV: he calleth together [his] friends and
INT: he calls together the friends and the

Luke 16:9 Adj-AMP
GRK: ἑαυτοῖς ποιήσατε φίλους ἐκ τοῦ
NAS: to you, make friends for yourselves
KJV: to yourselves friends of
INT: For yourselves make friends by the

John 15:15 Adj-AMP
GRK: δὲ εἴρηκα φίλους ὅτι πάντα
NAS: but I have called you friends, for all things
KJV: you friends; for
INT: however I have called friends for all things

Acts 10:24 Adj-AMP
GRK: τοὺς ἀναγκαίους φίλους
NAS: his relatives and close friends.
KJV: and near friends.
INT: close friends

Acts 27:3 Adj-AMP
GRK: πρὸς τοὺς φίλους πορευθέντι ἐπιμελείας
NAS: him to go to his friends and receive
KJV: unto his friends to refresh himself.
INT: to his friends having gone care

3 John 1:14 Adj-AMP
GRK: ἀσπάζου τοὺς φίλους κατ' ὄνομα
NAS: greet you. Greet the friends by name.
KJV: thee. Greet the friends by name.
INT: greet the friends by name

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page