15. ἀγαθοποιέω (agathopoieó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 15. ἀγαθοποιέω (agathopoieó) — 10 Occurrences

Mark 3:4 V-ANA
GRK: τοῖς σάββασιν ἀγαθο¦ποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι
KJV: Is it lawful to do good on the sabbath days,
INT: on the Sabbath to do good or to do evil

Luke 6:9 V-ANA
GRK: τῷ σαββάτῳ ἀγαθοποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι
NAS: you, is it lawful to do good or
KJV: on the sabbath days to do good, or
INT: on the Sabbath to do good or to do evil

Luke 6:33 V-PSA-2P
GRK: γὰρ ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας
NAS: If you do good to those
KJV: if ye do good to them which do good
INT: indeed if you do good to those who do good to

Luke 6:33 V-PPA-AMP
GRK: ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς ποία
NAS: If you do good to those who do good
KJV: ye do good to them which do good to you,
INT: you do good to those who do good to you what

Luke 6:35 V-PMA-2P
GRK: ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανίζετε
NAS: your enemies, and do good, and lend,
KJV: enemies, and do good, and lend,
INT: of you and do good and lend

1 Peter 2:15 V-PPA-AMP
GRK: τοῦ θεοῦ ἀγαθοποιοῦντας φιμοῦν τὴν
NAS: of God that by doing right you may silence
KJV: of God, that with well doing ye may put to silence
INT: of God [by] well doing to put to silence the

1 Peter 2:20 V-PPA-NMP
GRK: ἀλλ' εἰ ἀγαθοποιοῦντες καὶ πάσχοντες
NAS: But if when you do what is right and suffer
KJV: but if, when ye do well, and suffer
INT: but if doing good and suffering

1 Peter 3:6 V-PPA-NFP
GRK: ἐγενήθητε τέκνα ἀγαθοποιοῦσαι καὶ μὴ
NAS: her children if you do what is right without
KJV: ye are, as long as ye do well, and
INT: you became children doing good and not

1 Peter 3:17 V-PPA-AMP
GRK: κρεῖττον γὰρ ἀγαθοποιοῦντας εἰ θέλοι
NAS: it so, that you suffer for doing what is right rather than
KJV: that ye suffer for well doing, than
INT: [it is] better indeed [for you] doing good if wills [it]

3 John 1:11 V-PPA-NMS
GRK: ἀγαθόν ὁ ἀγαθοποιῶν ἐκ τοῦ
NAS: but what is good. The one who does good is of God;
KJV: that which is good. He that doeth good is
INT: good He that does good of

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page