ἀγαθοποιοῦντας
Englishman's Concordance
ἀγαθοποιοῦντας (agathopoiountas) — 3 Occurrences

Luke 6:33 V-PPA-AMP
GRK: ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς ποία
NAS: If you do good to those who do good
KJV: ye do good to them which do good to you,
INT: you do good to those who do good to you what

1 Peter 2:15 V-PPA-AMP
GRK: τοῦ θεοῦ ἀγαθοποιοῦντας φιμοῦν τὴν
NAS: of God that by doing right you may silence
KJV: of God, that with well doing ye may put to silence
INT: of God [by] well doing to put to silence the

1 Peter 3:17 V-PPA-AMP
GRK: κρεῖττον γὰρ ἀγαθοποιοῦντας εἰ θέλοι
NAS: it so, that you suffer for doing what is right rather than
KJV: that ye suffer for well doing, than
INT: [it is] better indeed [for you] doing good if wills [it]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page