ἀγαθήν
Englishman's Concordance
ἀγαθήν (agathēn) — 8 Occurrences

Luke 8:8 Adj-AFS
GRK: γῆν τὴν ἀγαθήν καὶ φυὲν
NAS: [seed] fell into the good soil,
KJV: fell on good ground, and
INT: ground good and having sprung up

Luke 10:42 Adj-AFS
GRK: γὰρ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο
NAS: has chosen the good part,
KJV: Mary hath chosen that good part, which
INT: indeed the good part chose

1 Thessalonians 3:6 Adj-AFS
GRK: μνείαν ἡμῶν ἀγαθὴν πάντοτε ἐπιποθοῦντες
NAS: think kindly of us, longing
KJV: that ye have good remembrance of us
INT: remembrance of us good always longing

2 Thessalonians 2:16 Adj-AFS
GRK: καὶ ἐλπίδα ἀγαθὴν ἐν χάριτι
NAS: comfort and good hope
KJV: consolation and good hope through
INT: and hope good by grace

1 Timothy 1:19 Adj-AFS
GRK: πίστιν καὶ ἀγαθὴν συνείδησιν ἥν
NAS: faith and a good conscience,
KJV: faith, and a good conscience; which
INT: faith and a good conscience which

Titus 2:10 Adj-AFS
GRK: πίστιν ἐνδεικνυμένους ἀγαθήν ἵνα τὴν
NAS: but showing all good faith so
KJV: shewing all good fidelity; that
INT: fidelity showing good that the

1 Peter 3:16 Adj-AFS
GRK: συνείδησιν ἔχοντες ἀγαθήν ἵνα ἐν
NAS: and keep a good conscience so
KJV: Having a good conscience; that,
INT: a conscience having good that in

1 Peter 3:16 Adj-AFS
GRK: ὑμῶν τὴν ἀγαθὴν ἐν Χριστῷ
NAS: who revile your good behavior
KJV: your good conversation
INT: your good in Christ

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page