ἀγαθὸς
Englishman's Concordance
ἀγαθὸς (agathos) — 10 Occurrences

Matthew 12:35 Adj-NMS
GRK: ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ
NAS: The good man brings
KJV: A good man out of
INT: The good man out of

Matthew 19:17 Adj-NMS
GRK: ἐστὶν ὁ ἀγαθός εἰ δὲ
NAS: There is [only] One who is good; but if
KJV: good? [there is] none good but one,
INT: is good if moreover

Matthew 20:15 Adj-NMS
GRK: ὅτι ἐγὼ ἀγαθός εἰμι
NAS: because I am generous?'
KJV: I am good?
INT: because I generous am

Mark 10:18 Adj-NMS
GRK: ἀγαθόν οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ
NAS: Me good? No one is good except God
KJV: good? [there is] none good but one,
INT: good No one [is] good if not

Luke 6:45 Adj-NMS
GRK: ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ
NAS: The good man out of the good
KJV: A good man out of
INT: The good man out of

Luke 18:19 Adj-NMS
GRK: ἀγαθόν οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ
NAS: Me good? No one is good except God
KJV: good? none [is] good, save one,
INT: good No one [is] good if not

Luke 23:50 Adj-NMS
GRK: καὶ ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ δίκαιος
NAS: who was a member of the Council, a good and righteous
INT: also a man good and righteous

John 7:12 Adj-NMS
GRK: ἔλεγον ὅτι Ἀγαθός ἐστιν ἄλλοι
NAS: were saying, He is a good man; others
KJV: He is a good man: others said,
INT: said Good he is others

Acts 11:24 Adj-NMS
GRK: ἦν ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ πλήρης
NAS: for he was a good man, and full
KJV: For he was a good man, and
INT: he was a man good and full

Ephesians 4:29 Adj-NMS
GRK: εἴ τις ἀγαθὸς πρὸς οἰκοδομὴν
NAS: such [a word] as is good for edification
KJV: but that which is good to the use
INT: if any good for building up

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page