ἀγαλλιᾶσθε
Englishman's Concordance
ἀγαλλιᾶσθε (agalliasthe) — 3 Occurrences

Matthew 5:12 V-PMM/P-2P
GRK: χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε ὅτι ὁ
NAS: Rejoice and be glad, for your reward
KJV: and be exceeding glad: for
INT: Rejoice and exult for the

1 Peter 1:6 V-PIM/P-2P
GRK: ἐν ᾧ ἀγαλλιᾶσθε ὀλίγον ἄρτι
NAS: In this you greatly rejoice, even though now
KJV: Wherein ye greatly rejoice, though now
INT: in this you greatly rejoice for a little while at present

1 Peter 1:8 V-PMA-2P
GRK: πιστεύοντες δὲ ἀγαλλιᾶσθε χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ
NAS: but believe in Him, you greatly rejoice with joy
KJV: believing, ye rejoice with joy
INT: believing moreover you exult with joy unspeakable

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page