ἀγαλλιάσει
Englishman's Concordance
ἀγαλλιάσει (agalliasei) — 3 Occurrences

Luke 1:44 N-DFS
GRK: ἐσκίρτησεν ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος
NAS: leaped in my womb for joy.
KJV: womb for joy.
INT: leaped in exultation the baby

Acts 2:46 N-DFS
GRK: τροφῆς ἐν ἀγαλλιάσει καὶ ἀφελότητι
NAS: together with gladness and sincerity
KJV: with gladness and
INT: of food with gladness and sincerity

Jude 1:24 N-DFS
GRK: ἀμώμους ἐν ἀγαλλιάσει
NAS: of His glory blameless with great joy,
KJV: glory with exceeding joy,
INT: blameless with exultation

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page