20. ἀγαλλίασις (agalliasis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 20. ἀγαλλίασις (agalliasis) — 5 Occurrences

Luke 1:14 N-NFS
GRK: σοι καὶ ἀγαλλίασις καὶ πολλοὶ
NAS: You will have joy and gladness, and many
KJV: joy and gladness; and many
INT: to you and gladness and many

Luke 1:44 N-DFS
GRK: ἐσκίρτησεν ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος
NAS: leaped in my womb for joy.
KJV: womb for joy.
INT: leaped in exultation the baby

Acts 2:46 N-DFS
GRK: τροφῆς ἐν ἀγαλλιάσει καὶ ἀφελότητι
NAS: together with gladness and sincerity
KJV: with gladness and
INT: of food with gladness and sincerity

Hebrews 1:9 N-GFS
GRK: σου ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ τοὺς
NAS: YOU WITH THE OIL OF GLADNESS ABOVE
KJV: with the oil of gladness above
INT: of you with [the] oil of exultation above the

Jude 1:24 N-DFS
GRK: ἀμώμους ἐν ἀγαλλιάσει
NAS: of His glory blameless with great joy,
KJV: glory with exceeding joy,
INT: blameless with exultation

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page