χαρὰν
Englishman's Concordance
χαρὰν (charan) — 14 Occurrences

Matthew 2:10 N-AFS
GRK: ἀστέρα ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα
NAS: exceedingly with great joy.
KJV: with exceeding great joy.
INT: star they rejoiced [with] joy great exceedingly

Matthew 25:21 N-AFS
GRK: εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου
NAS: enter into the joy of your master.'
KJV: enter thou into the joy of thy lord.
INT: into the joy of the master

Matthew 25:23 N-AFS
GRK: εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου
NAS: enter into the joy of your master.'
KJV: enter thou into the joy of thy lord.
INT: into the joy of the master

Luke 2:10 N-AFS
GRK: εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην ἥτις
NAS: of great joy which
KJV: of great joy, which
INT: I bring good news to you [of] joy great which

John 16:20 N-AFS
GRK: ὑμῶν εἰς χαρὰν γενήσεται
NAS: will be turned into joy.
KJV: shall be turned into joy.
INT: of you to joy will turn

John 16:21 N-AFS
GRK: διὰ τὴν χαρὰν ὅτι ἐγεννήθη
NAS: because of the joy that a child
KJV: the anguish, for joy that a man
INT: on account of the joy that has been born

John 16:22 N-AFS
GRK: καὶ τὴν χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς
NAS: [will] take your joy away
KJV: and your joy no man taketh
INT: and the joy of you no one

John 17:13 N-AFS
GRK: ἔχωσιν τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν
NAS: that they may have My joy made full
KJV: they might have my joy fulfilled in
INT: they might have joy my

Acts 15:3 N-AFS
GRK: καὶ ἐποίουν χαρὰν μεγάλην πᾶσιν
NAS: great joy to all
KJV: great joy unto all
INT: And they caused joy great to all

Philippians 1:25 N-AFS
GRK: προκοπὴν καὶ χαρὰν τῆς πίστεως
NAS: for your progress and joy in the faith,
KJV: furtherance and joy of faith;
INT: progress and joy of the faith

Philippians 2:2 N-AFS
GRK: μου τὴν χαρὰν ἵνα τὸ
NAS: make my joy complete
KJV: my joy, that
INT: my joy that the

Philemon 1:7 N-AFS
GRK: χαρὰν γὰρ πολλὴν
NAS: much joy and comfort
INT: joy indeed great

James 1:2 N-AFS
GRK: Πᾶσαν χαρὰν ἡγήσασθε ἀδελφοί
NAS: Consider it all joy, my brethren, when
KJV: count it all joy when ye fall
INT: All joy esteem [it] brothers

3 John 1:4 N-AFS
GRK: οὐκ ἔχω χαράν ἵνα ἀκούω
INT: not I have joy that I should hear of

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page