χαρίσασθαι
Englishman's Concordance
χαρίσασθαι (charisasthai) — 2 Occurrences

Acts 25:11 V-ANM
GRK: δύναται αὐτοῖς χαρίσασθαι Καίσαρα ἐπικαλοῦμαι
NAS: can hand me over to them. I appeal
KJV: no man may deliver me unto them.
INT: can to them give up To Ceasar I appeal

2 Corinthians 2:7 V-ANM
GRK: μᾶλλον ὑμᾶς χαρίσασθαι καὶ παρακαλέσαι
NAS: you should rather forgive and comfort
KJV: [ought] rather to forgive [him], and
INT: rather you should forgive and encourage

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page