ἐχαρίσατο
Englishman's Concordance
ἐχαρίσατο (echarisato) — 6 Occurrences

Luke 7:21 V-AIM-3S
GRK: τυφλοῖς πολλοῖς ἐχαρίσατο βλέπειν
NAS: spirits; and He gave sight
KJV: [that were] blind he gave sight.
INT: to blind many he granted to see

Luke 7:42 V-AIM-3S
GRK: ἀποδοῦναι ἀμφοτέροις ἐχαρίσατο τίς οὖν
NAS: to repay, he graciously forgave them both.
KJV: to pay, he frankly forgave them both.
INT: to pay both he forgave which therefore

Luke 7:43 V-AIM-3S
GRK: τὸ πλεῖον ἐχαρίσατο ὁ δὲ
NAS: the one whom he forgave more.
KJV: [he], to whom he forgave most.
INT: the most he forgave And

Ephesians 4:32 V-AIM-3S
GRK: ἐν Χριστῷ ἐχαρίσατο ὑμῖν
NAS: in Christ also has forgiven you.
KJV: Christ's sake hath forgiven you.
INT: in Christ forgave you

Philippians 2:9 V-AIM-3S
GRK: ὑπερύψωσεν καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ τὸ
NAS: highly exalted Him, and bestowed on Him the name
KJV: him, and given him a name
INT: highly exalted and granted to him a

Colossians 3:13 V-AIM-3S
GRK: ὁ κύριος ἐχαρίσατο ὑμῖν οὕτως
NAS: just as the Lord forgave you, so also
KJV: even as Christ forgave you, so
INT: the Lord forgave you so

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page