χαρά
Englishman's Concordance
χαρά (chara) — 23 Occurrences

Luke 1:14 N-NFS
GRK: καὶ ἔσται χαρά σοι καὶ
NAS: You will have joy and gladness,
KJV: thou shalt have joy and gladness;
INT: And he will be joy to you and

Luke 15:7 N-NFS
GRK: ὅτι οὕτως χαρὰ ἐν τῷ
NAS: you that in the same way, there will be [more] joy in heaven
KJV: that likewise joy shall be in
INT: that thus joy in

Luke 15:10 N-NFS
GRK: ὑμῖν γίνεται χαρὰ ἐνώπιον τῶν
NAS: I tell you, there is joy in the presence
KJV: there is joy in the presence
INT: to you there is joy before the

John 3:29 N-DFS
GRK: ἀκούων αὐτοῦ χαρᾷ χαίρει διὰ
NAS: him, rejoices greatly because
KJV: rejoiceth greatly because
INT: hears him with joy rejoices because of

John 3:29 N-NFS
GRK: οὖν ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ
NAS: this joy of mine
KJV: this my joy therefore is fulfilled.
INT: then the joy of me

John 15:11 N-NFS
GRK: ἵνα ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ
NAS: to you so that My joy may be in you, and [that] your joy
KJV: that my joy might remain in
INT: that joy my

John 15:11 N-NFS
GRK: καὶ ἡ χαρὰ ὑμῶν πληρωθῇ
NAS: that My joy may be in you, and [that] your joy may be made full.
KJV: and [that] your joy might be full.
INT: and the joy of you might be full

John 16:24 N-NFS
GRK: ἵνα ἡ χαρὰ ὑμῶν ᾖ
NAS: so that your joy may be made full.
KJV: that your joy may be full.
INT: that the joy of you might be

Acts 8:8 N-NFS
GRK: δὲ πολλὴ χαρὰ ἐν τῇ
NAS: there was much rejoicing in that city.
KJV: there was great joy in that
INT: moreover great joy in the

Romans 14:17 N-NFS
GRK: εἰρήνη καὶ χαρὰ ἐν πνεύματι
NAS: and peace and joy in the Holy
KJV: peace, and joy in the Holy
INT: peace and joy in [the] Spirit

Romans 15:32 N-DFS
GRK: ἵνα ἐν χαρᾷ ἐλθὼν πρὸς
NAS: that I may come to you in joy by the will
KJV: you with joy by the will
INT: that in joy having come to

2 Corinthians 2:3 N-NFS
GRK: ἡ ἐμὴ χαρὰ πάντων ὑμῶν
NAS: in you all that my joy would be [the joy] of you all.
KJV: that my joy is [the joy] of you
INT: my joy of all you

2 Corinthians 7:4 N-DFS
GRK: ὑπερπερισσεύομαι τῇ χαρᾷ ἐπὶ πάσῃ
NAS: I am overflowing with joy in all
KJV: I am exceeding joyful in
INT: I overabound with joy at all

2 Corinthians 7:13 N-DFS
GRK: ἐπὶ τῇ χαρᾷ Τίτου ὅτι
NAS: more for the joy of Titus,
KJV: joyed we for the joy of Titus, because
INT: at the joy of Titus because

Galatians 5:22 N-NFS
GRK: ἐστιν ἀγάπη χαρά εἰρήνη μακροθυμία
NAS: is love, joy, peace,
KJV: is love, joy, peace, longsuffering,
INT: is love joy peace patience

Philippians 4:1 N-NFS
GRK: καὶ ἐπιπόθητοι χαρὰ καὶ στέφανός
NAS: whom I long [to see], my joy and crown,
KJV: longed for, my joy and crown,
INT: and longed for joy and crown

1 Thessalonians 2:19 N-NFS
GRK: ἐλπὶς ἢ χαρὰ ἢ στέφανος
NAS: is our hope or joy or crown
KJV: hope, or joy, or crown
INT: hope or joy or crown

1 Thessalonians 2:20 N-NFS
GRK: καὶ ἡ χαρά
NAS: For you are our glory and joy.
KJV: glory and joy.
INT: and the joy

1 Thessalonians 3:9 N-DFS
GRK: πάσῃ τῇ χαρᾷ ᾗ χαίρομεν
NAS: for all the joy with which
KJV: for all the joy wherewith we joy
INT: all the joy that we rejoice

James 4:9 N-NFS
GRK: καὶ ἡ χαρὰ εἰς κατήφειαν
NAS: into mourning and your joy to gloom.
KJV: mourning, and [your] joy to heaviness.
INT: and the joy to gloom

1 Peter 1:8 N-DFS
GRK: δὲ ἀγαλλιᾶσθε χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ καὶ
NAS: in Him, you greatly rejoice with joy inexpressible
KJV: ye rejoice with joy unspeakable
INT: moreover you exult with joy unspeakable and

1 John 1:4 N-NFS
GRK: ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ᾖ
NAS: so that our joy may be made complete.
KJV: that your joy may be full.
INT: that the joy of us might be

2 John 1:12 N-NFS
GRK: ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν πεπληρωμένη
NAS: so that your joy may be made full.
KJV: that our joy may be full.
INT: that the joy of us might be complete

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page