2 John 1:12
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
4183 [e]Πολλὰ
Polla
Many thingsAdj-ANP
2192 [e]ἔχων
echōn
havingV-PPA-NMS
4771 [e]ὑμῖν
hymin
to youPPro-D2P
1125 [e]γράφειν
graphein
to write,V-PNA
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1014 [e]ἐβουλήθην
eboulēthēn
I purposedV-AIP-1S
1223 [e]διὰ
dia
withPrep
5489 [e]χάρτου
chartou
paperN-GMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3188 [e]μέλανος,
melanos
ink;N-GNS
235 [e]ἀλλὰ
alla
butConj
1679 [e]ἐλπίζω
elpizō
I hopeV-PIA-1S
1096 [e]γενέσθαι
genesthai
to comeV-ANM
4314 [e]πρὸς
pros
toPrep
4771 [e]ὑμᾶς
hymas
you,PPro-A2P
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4750 [e]στόμα
stoma
mouthN-ANS
4314 [e]πρὸς
pros
toPrep
4750 [e]στόμα
stoma
mouthN-ANS
2980 [e]λαλῆσαι,
lalēsai
to speak,V-ANA
2443 [e]ἵνα
hina
so thatConj
3588 [e]
theArt-NFS
5479 [e]χαρὰ
chara
joyN-NFS
1473 [e]ἡμῶν
hēmōn
of usPPro-G1P
4137 [e]πεπληρωμένη
peplērōmenē
having been completedV-RPM/P-NFS
1510 [e]ᾖ.
ē
may be.V-PSA-3S

Greek Texts
ΙΩΑΝΝΟΥ Β΄ 1:12 Greek NT: Nestle 1904
Πολλὰ ἔχων ὑμῖν γράφειν οὐκ ἐβουλήθην διὰ χάρτου καὶ μέλανος, ἀλλὰ ἐλπίζω γενέσθαι πρὸς ὑμᾶς καὶ στόμα πρὸς στόμα λαλῆσαι, ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν πεπληρωμένη ᾖ.

ΙΩΑΝΝΟΥ Β΄ 1:12 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Πολλὰ ἔχων ὑμῖν γράφειν οὐκ ἐβουλήθην διὰ χάρτου καὶ μέλανος, ἀλλὰ ἐλπίζω γενέσθαι πρὸς ὑμᾶς καὶ στόμα πρὸς στόμα λαλῆσαι, ἵνα ἡ χαρὰ ὑμῶν πεπληρωμένη ᾖ.

ΙΩΑΝΝΟΥ Β΄ 1:12 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Πολλὰ ἔχων ὑμῖν γράφειν οὐκ ἐβουλήθην διὰ χάρτου καὶ μέλανος, ἀλλὰ ἐλπίζω γενέσθαι πρὸς ὑμᾶς καὶ στόμα πρὸς στόμα λαλῆσαι, ἵνα ἡ χαρὰ ὑμῶν / ἡμῶν πεπληρωμένη ᾖ.

ΙΩΑΝΝΟΥ Β΄ 1:12 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Πολλὰ ἔχων ὑμῖν γράφειν, οὐκ ἐβουλήθην διὰ χάρτου καὶ μέλανος· ἀλλὰ ἐλπίζω ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, καὶ στόμα πρὸς στόμα λαλῆσαι, ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ᾖ πεπληρωμένη.

ΙΩΑΝΝΟΥ Β΄ 1:12 Greek NT: Greek Orthodox Church
Πολλὰ ἔχων ὑμῖν γράφειν, οὐκ ἠβουλήθην διὰ χάρτου καὶ μέλανος, ἀλλὰ ἐλπίζω ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς καὶ στόμα πρὸς στόμα λαλῆσαι, ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ᾖ πεπληρωμένη.

ΙΩΑΝΝΟΥ Β΄ 1:12 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
πολύς ἔχω ὑμεῖς γράφω οὐ βούλομαι διά χάρτης καί μέλαν ἀλλά ἐλπίζω γίνομαι πρός ὑμεῖς καί στόμα πρός στόμα λαλέω ἵνα ὁ χαρά ἡμᾶς πληρόω εἰμί

ΙΩΑΝΝΟΥ Β΄ 1:12 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Πολλὰ ἔχων ὑμῖν γράφειν, οὐκ ἠβουλήθην διὰ χάρτου καὶ μέλανος· ἀλλὰ ἐλπίζω ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, καὶ στόμα πρὸς στόμα λαλῆσαι, ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ᾗ πεπληρωμένη.

ΙΩΑΝΝΟΥ Β΄ 1:12 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Πολλὰ ἔχων ὑμῖν γράφειν οὐκ ἠβουλήθην διὰ χάρτου καὶ μέλανος ἀλλὰ ἐλπίζω ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς καὶ στόμα πρὸς στόμα λαλῆσαι ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ᾖ πεπληρωμένη

2 John 1:12 Hebrew Bible
הרבה לי לכתב אליכם ולא חפצתי בניר ובדיו כי אקוה לבוא אליכם ולדבר פה אל פה למען תהיה שמחתנו שלמה׃

2 John 1:12 Aramaic NT: Peshitta
ܟܕ ܤܓܝܐܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܝ ܠܡܟܬܒ ܠܟܘܢ ܠܐ ܒܥܝܬ ܕܒܝܕ ܟܪܛܝܤܐ ܘܕܝܘܬܐ ܐܠܐ ܡܤܒܪ ܐܢܐ ܕܐܬܐ ܠܘܬܟܘܢ ܘܦܘܡܐ ܠܘܬ ܦܘܡܐ ܢܡܠܠ ܕܚܕܘܬܐ ܕܝܠܢ ܬܗܘܐ ܡܫܡܠܝܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Though I have many things to write to you, I do not want to do so with paper and ink; but I hope to come to you and speak face to face, so that your joy may be made full.

King James Bible
Having many things to write unto you, I would not write with paper and ink: but I trust to come unto you, and speak face to face, that our joy may be full.

Holman Christian Standard Bible
Though I have many things to write to you, I don't want to do so with paper and ink. Instead, I hope to be with you and talk face to face so that our joy may be complete.
Treasury of Scripture Knowledge

many.

John 16:12 I have yet many things to say to you, but you cannot bear them now.

I would.

3 John 1:13 I had many things to write, but I will not with ink and pen write to you:

I trust.

Romans 15:24 Whenever I take my journey into Spain, I will come to you: for I …

1 Corinthians 16:5-7 Now I will come to you, when I shall pass through Macedonia: for …

Philemon 1:22 But with prepare me also a lodging: for I trust that through your …

Hebrews 13:19,23 But I beseech you the rather to do this, that I may be restored to …

face to face. Gr. mouth to mouth.

Numbers 12:8 With him will I speak mouth to mouth, even apparently, and not in …

that.

John 15:11 These things have I spoken to you, that my joy might remain in you, …

John 16:24 Till now have you asked nothing in my name: ask, and you shall receive, …

John 17:13 And now come I to you; and these things I speak in the world, that …

2 Timothy 1:4 Greatly desiring to see you, being mindful of your tears, that I …

1 John 1:4 And these things write we to you, that your joy may be full.

our. or, your.

Links
2 John 1:122 John 1:12 NIV2 John 1:12 NLT2 John 1:12 ESV2 John 1:12 NASB2 John 1:12 KJV2 John 1:12 Bible Apps2 John 1:12 Biblia Paralela2 John 1:12 Chinese Bible2 John 1:12 French Bible2 John 1:12 German BibleBible Hub
2 John 1:11
Top of Page
Top of Page