Acts 21:21
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2727 [e]κατηχήθησαν
katēchēthēsan
They have been informedV-AIP-3P
1161 [e]δὲ
de
nowConj
4012 [e]περὶ
peri
aboutPrep
4771 [e]σοῦ
sou
you,PPro-G2S
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
646 [e]ἀποστασίαν
apostasian
apostasyN-AFS
1321 [e]διδάσκεις
didaskeis
you teach,V-PIA-2S
575 [e]ἀπὸ
apo
fromPrep
3475 [e]Μωϋσέως
Mōuseōs
Moses,N-GMS
3588 [e]τοὺς
tous
thoseArt-AMP
2596 [e]κατὰ
kata
amongPrep
3588 [e]τὰ
ta
theArt-ANP
1484 [e]ἔθνη
ethnē
GentilesN-ANP
3956 [e]πάντας
pantas
allAdj-AMP
2453 [e]Ἰουδαίους,
Ioudaious
Jews,Adj-AMP
3004 [e]λέγων
legōn
tellingV-PPA-NMS
3361 [e]μὴ
notAdv
4059 [e]περιτέμνειν
peritemnein
to circumciseV-PNA
846 [e]αὐτοὺς
autous
themPPro-AM3P
3588 [e]τὰ
ta
theArt-ANP
5043 [e]τέκνα
tekna
children,N-ANP
3366 [e]μηδὲ
mēde
norConj
3588 [e]τοῖς
tois
in theArt-DNP
1485 [e]ἔθεσιν
ethesin
customsN-DNP
4043 [e]περιπατεῖν.
peripatein
to walk.V-PNA

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 21:21 Greek NT: Nestle 1904
κατηχήθησαν δὲ περὶ σοῦ ὅτι ἀποστασίαν διδάσκεις ἀπὸ Μωϋσέως τοὺς κατὰ τὰ ἔθνη πάντας Ἰουδαίους, λέγων μὴ περιτέμνειν αὐτοὺς τὰ τέκνα μηδὲ τοῖς ἔθεσιν περιπατεῖν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:21 Greek NT: Westcott and Hort 1881
κατηχήθησαν δὲ περὶ σοῦ ὅτι ἀποστασίαν διδάσκεις ἀπὸ Μωυσέως τοὺς κατὰ τὰ ἔθνη πάντας Ἰουδαίους, λέγων μὴ περιτέμνειν αὐτοὺς τὰ τέκνα μηδὲ τοῖς ἔθεσιν περιπατεῖν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:21 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
κατηχήθησαν δὲ περὶ σοῦ ὅτι ἀποστασίαν διδάσκεις ἀπὸ Μωυσέως τοὺς κατὰ τὰ ἔθνη πάντας Ἰουδαίους, λέγων μὴ περιτέμνειν αὐτοὺς τὰ τέκνα μηδὲ τοῖς ἔθεσιν περιπατεῖν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:21 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
κατηχήθησαν δὲ περὶ σοῦ, ὅτι ἀποστασίαν διδάσκεις ἀπὸ Μωϋσέως τοὺς κατὰ τὰ ἔθνη πάντας Ἰουδαίους, λέγων μὴ περιτέμνειν αὐτοὺς τὰ τέκνα, μηδὲ τοῖς ἔθεσιν περιπατεῖν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:21 Greek NT: Greek Orthodox Church
κατηχήθησαν δὲ περὶ σοῦ ὅτι ἀποστασίαν διδάσκεις ἀπὸ Μωϋσέως τοὺς κατὰ τὰ ἔθνη πάντας Ἰουδαίους, λέγων μὴ περιτέμνειν αὐτοὺς τὰ τέκνα μηδὲ τοῖς ἔθεσι περιπατεῖν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:21 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
κατηχήθησαν δὲ περὶ σοῦ ὅτι ἀποστασίαν διδάσκεις ἀπὸ Μωϋσέως τοὺς κατὰ τὰ ἔθνη πάντας Ἰουδαίους, λέγων μὴ περιτέμνειν αὐτοὺς τὰ τέκνα μηδὲ τοῖς ἔθεσιν περιπατεῖν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:21 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
κατηχήθησαν δὲ περὶ σοῦ, ὅτι ἀποστασίαν διδάσκεις ἀπὸ Μωσέως τοὺς κατὰ τὰ ἔθνη πάντας Ἰουδαίους, λέγων μὴ περιτέμνειν αὐτοὺς τὰ τέκνα, μηδὲ τοῖς ἔθεσι περιπατεῖν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:21 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
κατηχήθησαν δὲ περὶ σοῦ ὅτι ἀποστασίαν διδάσκεις ἀπὸ Μωσέως τοὺς κατὰ τὰ ἔθνη πάντας Ἰουδαίους λέγων μὴ περιτέμνειν αὐτοὺς τὰ τέκνα μηδὲ τοῖς ἔθεσιν περιπατεῖν

Acts 21:21 Hebrew Bible
והם שמעו עליך שמועה כי תלמד את כל היהודים אשר בקרב הגוים לסור ממשה באמרך כי אין עליהם למול את בניהם וללכת בחקות התורה׃

Acts 21:21 Aramaic NT: Peshitta
ܐܬܐܡܪ ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܥܠܝܟ ܕܡܠܦ ܐܢܬ ܕܢܦܪܩܘܢ ܡܢ ܡܘܫܐ ܟܠܗܘܢ ܝܗܘܕܝܐ ܕܒܥܡܡܐ ܟܕ ܐܡܪ ܐܢܬ ܕܠܐ ܢܗܘܘܢ ܓܙܪܝܢ ܒܢܝܗܘܢ ܘܠܐ ܒܥܝܕܐ ܕܢܡܘܤܐ ܢܗܘܘܢ ܡܗܠܟܝܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
and they have been told about you, that you are teaching all the Jews who are among the Gentiles to forsake Moses, telling them not to circumcise their children nor to walk according to the customs.

King James Bible
And they are informed of thee, that thou teachest all the Jews which are among the Gentiles to forsake Moses, saying that they ought not to circumcise their children, neither to walk after the customs.

Holman Christian Standard Bible
But they have been told about you that you teach all the Jews who are among the Gentiles to abandon Moses, by telling them not to circumcise their children or to walk in our customs.
Treasury of Scripture Knowledge

that thou.

Acts 6:13,14 And set up false witnesses, which said, This man ceases not to speak …

Acts 16:3 Him would Paul have to go forth with him; and took and circumcised …

Acts 28:17 And it came to pass, that after three days Paul called the chief …

Romans 14:1-6 Him that is weak in the faith receive you, but not to doubtful disputations…

1 Corinthians 9:19-21 For though I be free from all men, yet have I made myself servant …

Galatians 5:1-6 Stand fast therefore in the liberty with which Christ has made us …

Galatians 6:12-15 As many as desire to make a fair show in the flesh, they constrain …

Links
Acts 21:21Acts 21:21 NIVActs 21:21 NLTActs 21:21 ESVActs 21:21 NASBActs 21:21 KJVActs 21:21 Bible AppsActs 21:21 Biblia ParalelaActs 21:21 Chinese BibleActs 21:21 French BibleActs 21:21 German BibleBible Hub
Acts 21:20
Top of Page
Top of Page