1485. ἔθος (ethos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1485. ἔθος (ethos) — 12 Occurrences

Luke 1:9 N-ANS
GRK: κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἱερατείας
NAS: according to the custom of the priestly office,
KJV: According to the custom of the priest's office,
INT: according to the custom of the priesthood

Luke 2:42 N-ANS
GRK: κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἑορτῆς
NAS: up [there] according to the custom of the Feast;
KJV: after the custom of the feast.
INT: according to the custom of the Feast

Luke 22:39 N-ANS
GRK: κατὰ τὸ ἔθος εἰς τὸ
NAS: out and proceeded as was His custom to the Mount
KJV: and went, as he was wont, to the mount
INT: according to the custom to the

John 19:40 N-NNS
GRK: ἀρωμάτων καθὼς ἔθος ἐστὶν τοῖς
NAS: as is the burial custom of the Jews.
KJV: as the manner of the Jews
INT: spices as a custom is among the

Acts 6:14 N-ANP
GRK: ἀλλάξει τὰ ἔθη ἃ παρέδωκεν
NAS: and alter the customs which
KJV: shall change the customs which
INT: will change the customs which delivered

Acts 15:1 N-DNS
GRK: περιτμηθῆτε τῷ ἔθει τῷ Μωυσέως
NAS: you are circumcised according to the custom of Moses,
KJV: ye be circumcised after the manner of Moses,
INT: you be circumcised after the custom of Moses

Acts 16:21 N-ANP
GRK: καὶ καταγγέλλουσιν ἔθη ἃ οὐκ
NAS: and are proclaiming customs which
KJV: And teach customs, which are
INT: and preach customs which not

Acts 21:21 N-DNP
GRK: μηδὲ τοῖς ἔθεσιν περιπατεῖν
NAS: nor to walk according to the customs.
KJV: neither to walk after the customs.
INT: nor in the customs to walk

Acts 25:16 N-NNS
GRK: οὐκ ἔστιν ἔθος Ῥωμαίοις χαρίζεσθαί
NAS: I answered them that it is not the custom of the Romans
KJV: not the manner of the Romans
INT: not It is a custom with Romans to give up

Acts 26:3 N-GNP
GRK: κατὰ Ἰουδαίους ἐθῶν τε καὶ
NAS: in all customs and questions
KJV: expert in all customs and questions
INT: of Jews customs and also

Acts 28:17 N-DNP
GRK: ἢ τοῖς ἔθεσι τοῖς πατρῴοις
NAS: or the customs of our fathers,
KJV: or customs of our fathers,
INT: or the customs of our fathers

Hebrews 10:25 N-NNS
GRK: ἑαυτῶν καθὼς ἔθος τισίν ἀλλὰ
NAS: assembling together, as is the habit of some,
KJV: as the manner of some
INT: of ourselves even as [the] custom [is] with some but

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page