ἔθνος
Englishman's Concordance
ἔθνος (ethnos) — 18 Occurrences

Matthew 24:7 N-NNS
GRK: ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος
NAS: For nation will rise against
KJV: For nation shall rise against
INT: will rise up indeed nation against nation

Matthew 24:7 N-ANS
GRK: ἔθνος ἐπὶ ἔθνος καὶ βασιλεία
NAS: against nation, and kingdom
KJV: shall rise against nation, and kingdom
INT: nation against nation and kingdom

Mark 13:8 N-NNS
GRK: ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπ' ἔθνος
NAS: For nation will rise up against
KJV: For nation shall rise against
INT: will rise up indeed nation against nation

Mark 13:8 N-ANS
GRK: ἔθνος ἐπ' ἔθνος καὶ βασιλεία
NAS: up against nation, and kingdom
KJV: shall rise against nation, and kingdom
INT: nation against nation and kingdom

Luke 7:5 N-ANS
GRK: γὰρ τὸ ἔθνος ἡμῶν καὶ
NAS: for he loves our nation and it was he who built
KJV: he loveth our nation, and he
INT: indeed the nation of us and

Luke 21:10 N-NNS
GRK: αὐτοῖς Ἐγερθήσεται ἔθνος ἐπ' ἔθνος
NAS: He continued by saying to them, Nation will rise
KJV: unto them, Nation shall rise
INT: to them will rise up nation against nation

Luke 21:10 N-ANS
GRK: ἔθνος ἐπ' ἔθνος καὶ βασιλεία
NAS: against nation and kingdom
KJV: shall rise against nation, and kingdom
INT: nation against nation and kingdom

Luke 23:2 N-ANS
GRK: διαστρέφοντα τὸ ἔθνος ἡμῶν καὶ
NAS: misleading our nation and forbidding
KJV: [fellow] perverting the nation, and
INT: perverting the nation of us and

John 11:48 N-ANS
GRK: καὶ τὸ ἔθνος
NAS: both our place and our nation.
KJV: place and nation.
INT: and the nation

John 11:50 N-NNS
GRK: ὅλον τὸ ἔθνος ἀπόληται
NAS: and that the whole nation not perish.
KJV: and that the whole nation perish not.
INT: all the nation should perish

John 18:35 N-NNS
GRK: εἰμι τὸ ἔθνος τὸ σὸν
NAS: not a Jew, am I? Your own nation and the chief priests
KJV: Thine own nation and
INT: am the Nation of you

Acts 7:7 N-ANS
GRK: καὶ τὸ ἔθνος ᾧ ἐὰν
NAS: AND WHATEVER NATION TO WHICH
KJV: And the nation to whom
INT: and the nation to which if

Acts 8:9 N-ANS
GRK: ἐξιστάνων τὸ ἔθνος τῆς Σαμαρείας
NAS: and astonishing the people of Samaria,
KJV: bewitched the people of Samaria,
INT: amazing the people of Samaria

Acts 17:26 N-ANS
GRK: ἑνὸς πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων κατοικεῖν
NAS: [man] every nation of mankind
KJV: blood all nations of men for to dwell
INT: one every nation of men to dwell

Acts 24:17 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ἔθνος μου παρεγενόμην
NAS: alms to my nation and to present
KJV: to my nation, and offerings.
INT: to the nation of me I arrived

1 Peter 2:9 N-NNS
GRK: βασίλειον ἱεράτευμα ἔθνος ἅγιον λαὸς
NAS: A HOLY NATION, A PEOPLE
KJV: an holy nation, a peculiar
INT: a royal priesthood a nation holy a people

Revelation 13:7 N-ANS
GRK: γλῶσσαν καὶ ἔθνος
NAS: and tongue and nation was given
KJV: tongues, and nations.
INT: tongue and nation

Revelation 14:6 N-ANS
GRK: ἐπὶ πᾶν ἔθνος καὶ φυλὴν
NAS: and to every nation and tribe
KJV: and to every nation, and kindred,
INT: on every nation and tribe

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page