ἔθος
Englishman's Concordance
ἔθος (ethos) — 6 Occurrences

Luke 1:9 N-ANS
GRK: κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἱερατείας
NAS: according to the custom of the priestly office,
KJV: According to the custom of the priest's office,
INT: according to the custom of the priesthood

Luke 2:42 N-ANS
GRK: κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἑορτῆς
NAS: up [there] according to the custom of the Feast;
KJV: after the custom of the feast.
INT: according to the custom of the Feast

Luke 22:39 N-ANS
GRK: κατὰ τὸ ἔθος εἰς τὸ
NAS: out and proceeded as was His custom to the Mount
KJV: and went, as he was wont, to the mount
INT: according to the custom to the

John 19:40 N-NNS
GRK: ἀρωμάτων καθὼς ἔθος ἐστὶν τοῖς
NAS: as is the burial custom of the Jews.
KJV: as the manner of the Jews
INT: spices as a custom is among the

Acts 25:16 N-NNS
GRK: οὐκ ἔστιν ἔθος Ῥωμαίοις χαρίζεσθαί
NAS: I answered them that it is not the custom of the Romans
KJV: not the manner of the Romans
INT: not It is a custom with Romans to give up

Hebrews 10:25 N-NNS
GRK: ἑαυτῶν καθὼς ἔθος τισίν ἀλλὰ
NAS: assembling together, as is the habit of some,
KJV: as the manner of some
INT: of ourselves even as [the] custom [is] with some but

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page