ἔθνους
Englishman's Concordance
ἔθνους (ethnous) — 7 Occurrences

John 11:51 N-GNS
GRK: ὑπὲρ τοῦ ἔθνους
NAS: was going to die for the nation,
KJV: die for that nation;
INT: for the nation

John 11:52 N-GNS
GRK: ὑπὲρ τοῦ ἔθνους μόνον ἀλλ'
NAS: and not for the nation only,
KJV: not for that nation only, but
INT: for the nation only but

Acts 2:5 N-GNS
GRK: ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ
NAS: men from every nation under heaven.
KJV: out of every nation under heaven.
INT: from every nation of those under

Acts 10:22 N-GNS
GRK: ὅλου τοῦ ἔθνους τῶν Ἰουδαίων
NAS: of by the entire nation of the Jews,
KJV: all the nation of the Jews,
INT: all the nation of the Jews

Acts 28:19 N-GNS
GRK: ὡς τοῦ ἔθνους μου ἔχων
NAS: any accusation against my nation.
KJV: to accuse my nation of.
INT: as the nation of me having

Revelation 5:9 N-GNS
GRK: λαοῦ καὶ ἔθνους
NAS: and tongue and people and nation.
KJV: people, and nation;
INT: people and nation

Revelation 7:9 N-GNS
GRK: ἐκ παντὸς ἔθνους καὶ φυλῶν
NAS: from every nation and [all] tribes
KJV: of all nations, and kindreds,
INT: out of every nation and tribes

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page