ᾔδειν
Englishman's Concordance
ᾔδειν (ēdein) — 5 Occurrences

John 1:31 V-LIA-1S
GRK: κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν ἀλλ'
KJV: And I knew him not:
INT: And I not knew him but

John 1:33 V-LIA-1S
GRK: κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν ἀλλ'
KJV: And I knew him not:
INT: And I not knew him but

John 11:42 V-LIA-1S
GRK: ἐγὼ δὲ ᾔδειν ὅτι πάντοτέ
KJV: And I knew that thou hearest
INT: I moreover knew that always

Acts 23:5 V-LIA-1S
GRK: Παῦλος Οὐκ ᾔδειν ἀδελφοί ὅτι
KJV: said Paul, I wist not, brethren,
INT: Paul not I was conscious brothers that

Romans 7:7 V-LIA-1S
GRK: ἐπιθυμίαν οὐκ ᾔδειν εἰ μὴ
KJV: I had not known lust, except
INT: coveting not I had been conscious of if never

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page