Εἰδὼς
Englishman's Concordance
Εἰδὼς (Eidōs) — 21 Occurrences

Matthew 12:25 V-RPA-NMS
GRK: Εἰδὼς δὲ τὰς
KJV: And Jesus knew their thoughts,
INT: having known moreover the

Mark 6:20 V-RPA-NMS
GRK: τὸν Ἰωάννην εἰδὼς αὐτὸν ἄνδρα
KJV: John, knowing that he
INT: John knowing him [to be] a man

Mark 12:15 V-RPA-NMS
GRK: ὁ δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὴν
KJV: give? But he, knowing their hypocrisy,
INT: and knowing of them the

Luke 9:33 V-RPA-NMS
GRK: Ἠλίᾳ μὴ εἰδὼς ὃ λέγει
KJV: Elias: not knowing what he said.
INT: for Elijah not knowing what he is saying

Luke 9:47 V-RPA-NMS
GRK: δὲ Ἰησοῦς εἰδὼς τὸν διαλογισμὸν
KJV: Jesus, perceiving the thought
INT: but Jesus having known the reasoning

Luke 11:17 V-RPA-NMS
GRK: αὐτὸς δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὰ
KJV: But he, knowing their thoughts,
INT: he moreover knowing their the

John 6:61 V-RPA-NMS
GRK: εἰδὼς δὲ ὁ
KJV: When Jesus knew in himself
INT: Knowing however

John 13:1 V-RPA-NMS
GRK: τοῦ πάσχα εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς
KJV: when Jesus knew that
INT: of the passover knowing Jesus

John 13:3 V-RPA-NMS
GRK: εἰδὼς ὅτι πάντα
KJV: Jesus knowing that the Father
INT: Knowing that all things

John 18:4 V-RPA-NMS
GRK: Ἰησοῦς οὖν εἰδὼς πάντα τὰ
KJV: therefore, knowing all things
INT: Jesus therefore knowing all things that

John 19:28 V-RPA-NMS
GRK: Μετὰ τοῦτο εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς
KJV: this, Jesus knowing that all things
INT: After this knowing Jesus

Acts 2:30 V-RPA-NMS
GRK: ὑπάρχων καὶ εἰδὼς ὅτι ὅρκῳ
KJV: a prophet, and knowing that God
INT: being and knowing that with an oath

Acts 20:22 V-RPA-NMS
GRK: μοι μὴ εἰδώς
KJV: not knowing the things that shall befall
INT: to me not knowing

Acts 24:22 V-RPA-NMS
GRK: Φῆλιξ ἀκριβέστερον εἰδὼς τὰ περὶ
KJV: having more perfect knowledge of
INT: Felix more precisely knowing the things concerning

1 Timothy 1:9 V-RPA-NMS
GRK: εἰδὼς τοῦτο ὅτι
KJV: Knowing this, that
INT: knowing this that

2 Timothy 2:23 V-RPA-NMS
GRK: ζητήσεις παραιτοῦ εἰδὼς ὅτι γεννῶσιν
KJV: avoid, knowing that
INT: questionings refuse knowing that they breed

2 Timothy 3:14 V-RPA-NMS
GRK: καὶ ἐπιστώθης εἰδὼς παρὰ τίνων
KJV: hast been assured of, knowing of
INT: and were assured of having known from whom

Titus 3:11 V-RPA-NMS
GRK: εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται
KJV: Knowing that he that is such
INT: knowing that is perverted

Philemon 1:21 V-RPA-NMS
GRK: ἔγραψά σοι εἰδὼς ὅτι καὶ
KJV: unto thee, knowing that
INT: I wrote to you knowing that even

2 Peter 1:14 V-RPA-NMS
GRK: εἰδὼς ὅτι ταχινή
KJV: Knowing that shortly
INT: knowing that speedily

Revelation 12:12 V-RPA-NMS
GRK: θυμὸν μέγαν εἰδὼς ὅτι ὀλίγον
KJV: wrath, because he knoweth that
INT: fury great knowing that a short

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page