ἴστε
Englishman's Concordance
ἴστε (iste) — 3 Occurrences

Ephesians 5:5 V-RMA-2P
GRK: τοῦτο γὰρ ἴστε γινώσκοντες ὅτι
INT: this indeed you know [and] ascertain that

Hebrews 12:17 V-RMA-2P
GRK: ἴστε γὰρ ὅτι
INT: you know indeed that

James 1:19 V-RMA-2P
GRK: Ἴστε ἀδελφοί μου
INT: So that brothers my

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page