Acts 25:24
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καί
kai
AndConj
5346 [e]φησιν
phēsin
saysV-PIA-3S
3588 [e]
ho
- Art-NMS
5347 [e]Φῆστος
Phēstos
Festus,N-NMS
67 [e]Ἀγρίππα
Agrippa
AgrippaN-VMS
935 [e]βασιλεῦ
basileu
King,N-VMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3956 [e]πάντες
pantes
allAdj-VMP
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-VMP
4840 [e]συμπαρόντες
symparontes
being present withV-PPA-VMP
1473 [e]ἡμῖν
hēmin
usPPro-D1P
435 [e]ἄνδρες,
andres
men,N-VMP
2334 [e]θεωρεῖτε
theōreite
you seeV-PIA-2P
3778 [e]τοῦτον
touton
this one,DPro-AMS
4012 [e]περὶ
peri
concerningPrep
3739 [e]οὗ
hou
whomRelPro-GMS
537 [e]ἅπαν
hapan
allAdj-NNS
3588 [e]τὸ
to
theArt-NNS
4128 [e]πλῆθος
plēthos
multitudeN-NNS
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GMP
2453 [e]Ἰουδαίων
Ioudaiōn
JewsAdj-GMP
1793 [e]ἐνέτυχόν
enetychon
pleadedV-AIA-3P
1473 [e]μοι
moi
with me,PPro-D1S
1722 [e]ἔν
en
inPrep
5037 [e]τε
te
bothConj
2414 [e]Ἱεροσολύμοις
Hierosolymois
JerusalemN-DNP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1759 [e]ἐνθάδε,
enthade
here,Adv
994 [e]βοῶντες
boōntes
crying out [that]V-PPA-NMP
3361 [e]μὴ
notAdv
1163 [e]δεῖν
dein
he oughtV-PNA
846 [e]αὐτὸν
auton
of himPPro-AM3S
2198 [e]ζῆν
zēn
to liveV-PNA
3371 [e]μηκέτι.
mēketi
no longer.Adv

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 25:24 Greek NT: Nestle 1904
καί φησιν ὁ Φῆστος Ἀγρίππα βασιλεῦ καὶ πάντες οἱ συνπαρόντες ἡμῖν ἄνδρες, θεωρεῖτε τοῦτον περὶ οὗ ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν Ἰουδαίων ἐνέτυχόν μοι ἔν τε Ἱεροσολύμοις καὶ ἐνθάδε, βοῶντες μὴ δεῖν αὐτὸν ζῆν μηκέτι.

ΠΡΑΞΕΙΣ 25:24 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καί φησιν ὁ Φῆστος Ἀγρίππα βασιλεῦ καὶ πάντες οἱ συνπαρόντες ἡμῖν ἄνδρες, θεωρεῖτε τοῦτον περὶ οὗ ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν Ἰουδαίων ἐνέτυχέν μοι ἔν τε Ἰεροσολύμοις καὶ ἐνθάδε, βοῶντες μὴ δεῖν αὐτὸν ζῇν μηκέτι.

ΠΡΑΞΕΙΣ 25:24 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καί φησιν ὁ Φῆστος Ἀγρίππα βασιλεῦ καὶ πάντες οἱ συνπαρόντες / συμπαρόντες ἡμῖν ἄνδρες, θεωρεῖτε τοῦτον περὶ οὗ ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν Ἰουδαίων ἐνέτυχέν / ἐνέτυχόν μοι ἔν τε Ἰεροσολύμοις καὶ ἐνθάδε, βοῶντες μὴ δεῖν αὐτὸν ζῇν μηκέτι.

ΠΡΑΞΕΙΣ 25:24 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καί φησιν ὁ Φῆστος, Ἀγρίππα βασιλεῦ, καὶ πάντες οἱ συμπαρόντες ἡμῖν ἄνδρες, θεωρεῖτε τοῦτον περὶ οὗ πᾶν τὸ πλῆθος τῶν Ἰουδαίων ἐνέτυχόν μοι ἔν τε Ἱεροσολύμοις καὶ ἐνθάδε, ἐπιβοῶντες μὴ δεῖν ζῇν αὐτὸν μηκέτι.

ΠΡΑΞΕΙΣ 25:24 Greek NT: Greek Orthodox Church
καί φησιν ὁ Φῆστος· Ἀγρίππα βασιλεῦ καὶ πάντες οἱ συμπαρόντες ἡμῖν ἄνδρες, θεωρεῖτε τοῦτον περὶ οὗ πᾶν τὸ πλῆθος τῶν Ἰουδαίων ἐνέτυχόν μοι ἔν τε Ἱεροσολύμοις καὶ ἐνθάδε, ἐπιβοῶντες μὴ δεῖν ζῆν αὐτὸν μηκέτι.

ΠΡΑΞΕΙΣ 25:24 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί φησιν ὁ Φῆστος· Ἀγρίππα βασιλεῦ καὶ πάντες οἱ συνπαρόντες ἡμῖν ἄνδρες, θεωρεῖτε τοῦτον περὶ οὗ ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν Ἰουδαίων ἐνέτυχόν μοι ἔν τε Ἱεροσολύμοις καὶ ἐνθάδε, βοῶντες μὴ δεῖν αὐτὸν ζῆν μηκέτι.

ΠΡΑΞΕΙΣ 25:24 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καί φησιν ὁ Φῆστος, Ἀγρίππα βασιλεῦ, καὶ πάντες οἱ συμπαρόντες ἡμῖν ἄνδρες, θεωρεῖτε τοῦτον περὶ οὗ πᾶν τὸ πλῆθος τῶν Ἰουδαίων ἐνέτυχόν μοι ἔν τε Ἱεροσολύμοις καὶ ἐνθάδε, ἐπιβοῶντες μὴ δεῖν ζῇν αὐτὸν μηκέτι.

ΠΡΑΞΕΙΣ 25:24 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καί φησιν ὁ Φῆστος Ἀγρίππα βασιλεῦ καὶ πάντες οἱ συμπαρόντες ἡμῖν ἄνδρες θεωρεῖτε τοῦτον περὶ οὗ πᾶν τὸ πλῆθος τῶν Ἰουδαίων ἐνέτυχόν μοι ἔν τε Ἱεροσολύμοις καὶ ἐνθάδε ἐπιβοῶντες μὴ δεῖν ζῆν αὐτὸν μηκέτι

Acts 25:24 Hebrew Bible
ויאמר פסטוס אגרפס המלך וכל האישים אשר אתם פה אתנו הנכם ראים את האיש אשר בעבורו פגעו בי כל המון היהודים גם בירושלים וגם פה ויצעקו כי אינו בדין שיחיה עוד׃

Acts 25:24 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܡܪ ܦܗܤܛܘܤ ܐܓܪܦܘܤ ܡܠܟܐ ܘܟܠܟܘܢ ܓܒܪܐ ܕܐܝܬܝܟܘܢ ܥܡܢ ܥܠ ܗܢܐ ܓܒܪܐ ܕܚܙܝܢ ܐܢܬܘܢ ܟܠܗ ܥܡܐ ܕܝܗܘܕܝܐ ܩܒܠܢܝ ܒܐܘܪܫܠܡ ܘܗܪܟܐ ܟܕ ܩܥܝܢ ܕܠܐ ܬܘܒ ܘܠܐ ܠܗܢܐ ܕܢܚܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Festus said, "King Agrippa, and all you gentlemen here present with us, you see this man about whom all the people of the Jews appealed to me, both at Jerusalem and here, loudly declaring that he ought not to live any longer.

King James Bible
And Festus said, King Agrippa, and all men which are here present with us, ye see this man, about whom all the multitude of the Jews have dealt with me, both at Jerusalem, and also here, crying that he ought not to live any longer.

Holman Christian Standard Bible
Then Festus said: "King Agrippa and all men present with us, you see this man about whom the whole Jewish community has appealed to me, both in Jerusalem and here, shouting that he should not live any longer.
Treasury of Scripture Knowledge

King Agrippa. King Agrippa was the son of Herod Agrippa; who upon the death of his uncle Herod, king of Chalcis, A.D.

about.

Acts 25:2,3,7 Then the high priest and the chief of the Jews informed him against …

that he.

Acts 22:22 And they gave him audience to this word, and then lifted up their …

Luke 23:21-23 But they cried, saying, Crucify him, crucify him…

Links
Acts 25:24Acts 25:24 NIVActs 25:24 NLTActs 25:24 ESVActs 25:24 NASBActs 25:24 KJVActs 25:24 Bible AppsActs 25:24 Biblia ParalelaActs 25:24 Chinese BibleActs 25:24 French BibleActs 25:24 German BibleBible Hub
Acts 25:23
Top of Page
Top of Page