994. βοάω (boaó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 994. βοάω (boaó) — 12 Occurrences

Matthew 3:3 V-PPA-GMS
GRK: λέγοντος Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ
NAS: THE VOICE OF ONE CRYING IN THE WILDERNESS,
KJV: The voice of one crying in
INT: saying [The] voice of one crying in the

Mark 1:3 V-PPA-GMS
GRK: Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ
NAS: THE VOICE OF ONE CRYING IN THE WILDERNESS,
KJV: The voice of one crying in
INT: [The] voice of one crying in the

Mark 15:34 V-AIA-3S
GRK: ἐνάτῃ ὥρᾳ ἐβόησεν ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus cried out with a loud
KJV: hour Jesus cried with a loud voice,
INT: ninth hour cried Jesus

Luke 3:4 V-PPA-GMS
GRK: προφήτου Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ
NAS: THE VOICE OF ONE CRYING IN THE WILDERNESS,
KJV: The voice of one crying in
INT: prophet [The] voice of one crying in the

Luke 9:38 V-AIA-3S
GRK: τοῦ ὄχλου ἐβόησεν λέγων Διδάσκαλε
NAS: from the crowd shouted, saying,
INT: the crowd cried out saying Teacher

Luke 18:7 V-PPA-GMP
GRK: αὐτοῦ τῶν βοώντων αὐτῷ ἡμέρας
NAS: for His elect who cry to Him day
KJV: elect, which cry day and
INT: of him who cry to him day

Luke 18:38 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐβόησεν λέγων Ἰησοῦ
NAS: And he called out, saying, Jesus,
KJV: And he cried, saying, Jesus,
INT: And he called out saying Jesus

John 1:23 V-PPA-GMS
GRK: Ἐγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ
NAS: I am A VOICE OF ONE CRYING IN THE WILDERNESS,
KJV: [am] the voice of one crying in
INT: I [am] a voice crying in the

Acts 8:7 V-PPA-NNP
GRK: πνεύματα ἀκάθαρτα βοῶντα φωνῇ μεγάλῃ
NAS: they were coming out [of them] shouting with a loud
KJV: spirits, crying with loud
INT: spirits unclean crying voice with a loud

Acts 17:6 V-PPA-NMP
GRK: τοὺς πολιτάρχας βοῶντες ὅτι Οἱ
NAS: the city authorities, shouting, These men
KJV: the rulers of the city, crying,
INT: the city authorities crying out Those who

Acts 25:24 V-PPA-NMP
GRK: καὶ ἐνθάδε βοῶντες μὴ δεῖν
NAS: and here, loudly declaring that he ought
INT: and here crying out [that] not ought

Galatians 4:27 V-AMA-2S
GRK: ῥῆξον καὶ βόησον ἡ οὐκ
NAS: BREAK FORTH AND SHOUT, YOU WHO ARE NOT IN LABOR;
KJV: and cry, thou that travailest
INT: break forth and cry you who not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page