5347. Φῆστος (Phéstos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5347. Φῆστος (Phéstos) — 13 Occurrences

Acts 24:27 N-AMS
GRK: Φῆλιξ Πόρκιον Φῆστον θέλων τε
NAS: by Porcius Festus, and wishing
KJV: Porcius Festus came
INT: Felix Porcius Festus wishing moreover

Acts 25:1 N-NMS
GRK: Φῆστος οὖν ἐπιβὰς
NAS: Festus then, having arrived
KJV: Now when Festus was come
INT: Festus therefore having arrived into

Acts 25:4 N-NMS
GRK: μὲν οὖν Φῆστος ἀπεκρίθη τηρεῖσθαι
NAS: Festus then answered
KJV: But Festus answered, that Paul
INT: indeed Therefore Festus answered should be kept

Acts 25:9 N-NMS
GRK: Φῆστος δὲ θέλων
NAS: But Festus, wishing to do
KJV: But Festus, willing to do
INT: Festus moreover wishing

Acts 25:12 N-NMS
GRK: τότε ὁ Φῆστος συλλαλήσας μετὰ
NAS: Then when Festus had conferred
KJV: Then Festus, when he had conferred
INT: Then Festus having conferred with

Acts 25:13 N-AMS
GRK: ἀσπασάμενοι τὸν Φῆστον
NAS: and paid their respects to Festus.
KJV: Caesarea to salute Festus.
INT: having saluted Festus

Acts 25:14 N-NMS
GRK: ἐκεῖ ὁ Φῆστος τῷ βασιλεῖ
NAS: days there, Festus laid Paul's
KJV: many days, Festus declared Paul's
INT: there Festus the king

Acts 25:22 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν Φῆστον Ἐβουλόμην καὶ
NAS: Agrippa [said] to Festus, I also
KJV: said unto Festus, I would also
INT: [said] to Festus I was desiring also

Acts 25:23 N-GMS
GRK: κελεύσαντος τοῦ Φήστου ἤχθη ὁ
NAS: at the command of Festus, Paul
KJV: the city, at Festus' commandment Paul
INT: having commanded Festus was brought

Acts 25:24 N-NMS
GRK: φησιν ὁ Φῆστος Ἀγρίππα βασιλεῦ
NAS: Festus said, King
KJV: And Festus said, King
INT: says Festus Agrippa king

Acts 26:24 N-NMS
GRK: ἀπολογουμένου ὁ Φῆστος μεγάλῃ τῇ
NAS: in his defense, Festus said
KJV: spake for himself, Festus said
INT: uttering in his defense Festus with loud

Acts 26:25 N-VMS
GRK: φησίν κράτιστε Φῆστε ἀλλὰ ἀληθείας
NAS: most excellent Festus, but I utter
KJV: most noble Festus; but
INT: says most noble Festus but truth

Acts 26:32 N-DMS
GRK: δὲ τῷ Φήστῳ ἔφη Ἀπολελύσθαι
NAS: And Agrippa said to Festus, This man
KJV: said Agrippa unto Festus, This man
INT: moreover to Festus said Have been let go

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page