5348. φθάνω (phthanó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5348. φθάνω (phthanó) — 7 Occurrences

Matthew 12:28 V-AIA-3S
GRK: δαιμόνια ἄρα ἔφθασεν ἐφ' ὑμᾶς
NAS: the kingdom of God has come upon you.
KJV: the kingdom of God is come unto you.
INT: demons then has come upon you

Luke 11:20 V-AIA-3S
GRK: δαιμόνια ἄρα ἔφθασεν ἐφ' ὑμᾶς
NAS: the kingdom of God has come upon you.
KJV: the kingdom of God is come upon you.
INT: demons then is come upon you

Romans 9:31 V-AIA-3S
GRK: νόμον οὐκ ἔφθασεν
NAS: of righteousness, did not arrive at [that] law.
KJV: hath not attained to the law
INT: a law not did attain

2 Corinthians 10:14 V-AIA-1P
GRK: καὶ ὑμῶν ἐφθάσαμεν ἐν τῷ
NAS: we did not reach to you, for we were the first to come even
KJV: you: for we are come as far as to you
INT: also you we came in the

Philippians 3:16 V-AIA-1P
GRK: εἰς ὃ ἐφθάσαμεν τῷ αὐτῷ
NAS: [standard] to which we have attained.
KJV: whereto we have already attained, let us walk
INT: whereto which we attained by the same

1 Thessalonians 2:16 V-AIA-3S
GRK: ἁμαρτίας πάντοτε ἔφθασεν δὲ ἐπ'
NAS: But wrath has come upon them to the utmost.
KJV: for the wrath is come upon them
INT: sins always is come moreover upon

1 Thessalonians 4:15 V-ASA-1P
GRK: οὐ μὴ φθάσωμεν τοὺς κοιμηθέντας
NAS: of the Lord, will not precede those
KJV: not prevent them which
INT: no not might precede the [ones] having fallen asleep

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page