1 Thessalonians 4:15
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3778 [e]Τοῦτο
Touto
ThisDPro-ANS
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
4771 [e]ὑμῖν
hymin
to youPPro-D2P
3004 [e]λέγομεν
legomen
we declareV-PIA-1P
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3056 [e]λόγῳ
logō
[the] wordN-DMS
2962 [e]Κυρίου,
Kyriou
of [the] Lord,N-GMS
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
1473 [e]ἡμεῖς
hēmeis
wePPro-N1P
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
2198 [e]ζῶντες
zōntes
livingV-PPA-NMP
3588 [e]οἱ
hoi
- Art-NMP
4035 [e]περιλειπόμενοι
perileipomenoi
remaining,V-PPM/P-NMP
1519 [e]εἰς
eis
untoPrep
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
3952 [e]παρουσίαν
parousian
comingN-AFS
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GMS
2962 [e]Κυρίου
Kyriou
LordN-GMS
3756 [e]οὐ
ou
noAdv
3361 [e]μὴ
notAdv
5348 [e]φθάσωμεν
phthasōmen
shall precedeV-ASA-1P
3588 [e]τοὺς
tous
thoseArt-AMP
2837 [e]κοιμηθέντας·
koimēthentas
having fallen asleep,V-APP-AMP

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 4:15 Greek NT: Nestle 1904
Τοῦτο γὰρ ὑμῖν λέγομεν ἐν λόγῳ Κυρίου, ὅτι ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ Κυρίου οὐ μὴ φθάσωμεν τοὺς κοιμηθέντας·

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 4:15 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Τοῦτο γὰρ ὑμῖν λέγομεν ἐν λόγῳ κυρίου, ὅτι ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ κυρίου οὐ μὴ φθάσωμεν τοὺς κοιμηθέντας·

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 4:15 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Τοῦτο γὰρ ὑμῖν λέγομεν ἐν λόγῳ κυρίου, ὅτι ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ κυρίου οὐ μὴ φθάσωμεν τοὺς κοιμηθέντας·

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 4:15 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Tοῦτο γὰρ ὑμῖν λέγομεν ἐν λόγῳ κυρίου, ὅτι ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ κυρίου, οὐ μὴ φθάσωμεν τοὺς κοιμηθέντας.

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 4:15 Greek NT: Greek Orthodox Church
τοῦτο γὰρ ὑμῖν λέγομεν ἐν λόγῳ Κυρίου, ὅτι ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ Κυρίου οὐ μὴ φθάσωμεν τοὺς κοιμηθέντας·

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 4:15 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
οὗτος γάρ ὑμεῖς λέγω ἐν λόγος κύριος ὅτι ἡμᾶς ὁ ζάω ὁ περιλείπω εἰς ὁ παρουσία ὁ κύριος οὐ μή φθάνω ὁ κοιμάω

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 4:15 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
τοῦτο γὰρ ὑμῖν λέγομεν ἐν λόγῳ Κυρίου, ὅτι ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ Κυρίου, οὐ μὴ φθάσωμεν τοὺς κοιμηθέντας.

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 4:15 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Τοῦτο γὰρ ὑμῖν λέγομεν ἐν λόγῳ κυρίου ὅτι ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ κυρίου οὐ μὴ φθάσωμεν τοὺς κοιμηθέντας·

1 Thessalonians 4:15 Hebrew Bible
כי את זאת נאמר לכם בדבר יהוה כי אנחנו החיים הנותרים עד בא האדון לא נקדם את הישנים׃

1 Thessalonians 4:15 Aramaic NT: Peshitta
ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢܢ ܠܟܘܢ ܒܡܠܬܗ ܕܡܪܢ ܕܚܢܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬܚܪܝܢܢ ܒܡܐܬܝܬܗ ܕܡܪܢ ܕܚܝܝܢܢ ܠܐ ܢܕܪܟ ܠܐܝܠܝܢ ܕܕܡܟܘ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord, will not precede those who have fallen asleep.

King James Bible
For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep.

Holman Christian Standard Bible
For we say this to you by a revelation from the Lord: We who are still alive at the Lord's coming will certainly have no advantage over those who have fallen asleep.
Treasury of Scripture Knowledge

by the.

1 Kings 13:1,9,17,18,22 And, behold, there came a man of God out of Judah by the word of …

1 Kings 20:35 And a certain man of the sons of the prophets said to his neighbor …

1 Kings 22:14 And Micaiah said, As the LORD lives, what the LORD said to me, that …

which are.

1 Corinthians 15:51-53 Behold, I show you a mystery; We shall not all sleep, but we shall …

2 Corinthians 4:14 Knowing that he which raised up the Lord Jesus shall raise up us …

prevent.

Job 41:11 Who has prevented me, that I should repay him? whatever is under …

Psalm 88:13 But to you have I cried, O LORD; and in the morning shall my prayer prevent you.

Psalm 119:147,148 I prevented the dawning of the morning, and cried: I hoped in your word…

Matthew 17:25 He said, Yes. And when he was come into the house, Jesus prevented …

asleep. See on ver.

1 Thessalonians 4:13 But I would not have you to be ignorant, brothers, concerning them …

Links
1 Thessalonians 4:151 Thessalonians 4:15 NIV1 Thessalonians 4:15 NLT1 Thessalonians 4:15 ESV1 Thessalonians 4:15 NASB1 Thessalonians 4:15 KJV1 Thessalonians 4:15 Bible Apps1 Thessalonians 4:15 Biblia Paralela1 Thessalonians 4:15 Chinese Bible1 Thessalonians 4:15 French Bible1 Thessalonians 4:15 German BibleBible Hub
1 Thessalonians 4:14
Top of Page
Top of Page