ζῶντες
Englishman's Concordance
ζῶντες (zōntes) — 7 Occurrences

2 Corinthians 4:11 V-PPA-NMP
GRK: ἡμεῖς οἱ ζῶντες εἰς θάνατον
NAS: For we who live are constantly
KJV: For we which live are alway
INT: we who live to death

2 Corinthians 5:15 V-PPA-NMP
GRK: ἵνα οἱ ζῶντες μηκέτι ἑαυτοῖς
NAS: so that they who live might no longer
KJV: that they which live should
INT: that they who live no longer to themselves

Colossians 2:20 V-PPA-NMP
GRK: τί ὡς ζῶντες ἐν κόσμῳ
NAS: as if you were living in the world,
KJV: why, as though living in the world,
INT: why as if alive in [the] world

1 Thessalonians 4:15 V-PPA-NMP
GRK: ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι
NAS: of the Lord, that we who are alive and remain
KJV: we which are alive [and] remain unto
INT: we the living who remain

1 Thessalonians 4:17 V-PPA-NMP
GRK: ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι
NAS: Then we who are alive and remain
KJV: which are alive [and] remain
INT: we the living who remain

1 Peter 2:5 V-PPA-NMP
GRK: ὡς λίθοι ζῶντες οἰκοδομεῖσθε οἶκος
NAS: you also, as living stones,
KJV: also, as lively stones, are built up
INT: as stones living are being built up a house

Revelation 19:20 V-PPA-NMP
GRK: εἰκόνι αὐτοῦ ζῶντες ἐβλήθησαν οἱ
NAS: were thrown alive into the lake
KJV: These both were cast alive into a lake
INT: image of it Alive were cast the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page