1793. ἐντυγχάνω (entugchanó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1793. ἐντυγχάνω (entugchanó) — 5 Occurrences

Acts 25:24 V-AIA-3S
GRK: τῶν Ἰουδαίων ἐνέτυχόν μοι ἔν
NAS: of the Jews appealed to me, both
KJV: of the Jews have dealt with me,
INT: of the Jews pleaded with me in

Romans 8:27 V-PIA-3S
GRK: κατὰ θεὸν ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἁγίων
NAS: is, because He intercedes for the saints
KJV: because he maketh intercession for
INT: according to God he intercedes for saints

Romans 8:34 V-PIA-3S
GRK: ὃς καὶ ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἡμῶν
NAS: who also intercedes for us.
KJV: who also maketh intercession for us.
INT: who also intercedes for us

Romans 11:2 V-PIA-3S
GRK: γραφή ὡς ἐντυγχάνει τῷ θεῷ
NAS: how he pleads with God
KJV: how he maketh intercession to God
INT: Scripture how he pleads with God

Hebrews 7:25 V-PNA
GRK: εἰς τὸ ἐντυγχάνειν ὑπὲρ αὐτῶν
NAS: lives to make intercession for them.
KJV: liveth to make intercession for them.
INT: to those to intercede for them

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page