1794. ἐντυλίσσω (entulissó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1794. ἐντυλίσσω (entulissó) — 3 Occurrences

Matthew 27:59 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰωσὴφ ἐνετύλιξεν αὐτὸ ἐν
NAS: the body and wrapped it in a clean
KJV: the body, he wrapped it
INT: Joseph wrapped it in

Luke 23:53 V-AIA-3S
GRK: καὶ καθελὼν ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι
NAS: And he took it down and wrapped it in a linen cloth,
KJV: it down, and wrapped it in linen,
INT: And having taken it down he wrapped it in a linen cloth

John 20:7 V-RPM/P-ANS
GRK: ἀλλὰ χωρὶς ἐντετυλιγμένον εἰς ἕνα
NAS: with the linen wrappings, but rolled up in a place
KJV: but wrapped together in
INT: but by itself folded up in a

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page