67. Ἀγρίππας (Agrippas)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 67. Ἀγρίππας (Agrippas) — 11 Occurrences

Acts 25:13 N-NMS
GRK: διαγενομένων τινῶν Ἀγρίππας ὁ βασιλεὺς
NAS: King Agrippa and Bernice
KJV: days king Agrippa and Bernice
INT: having passed some Agrippa the king

Acts 25:22 N-NMS
GRK: Ἀγρίππας δὲ πρὸς
NAS: Then Agrippa [said] to Festus, I also
KJV: Then Agrippa said unto
INT: Agrippa moreover [said] to

Acts 25:23 N-GMS
GRK: ἐλθόντος τοῦ Ἀγρίππα καὶ τῆς
NAS: on the next day when Agrippa came
KJV: when Agrippa was come,
INT: having come Agrippa and

Acts 25:24 N-VMS
GRK: ὁ Φῆστος Ἀγρίππα βασιλεῦ καὶ
NAS: King Agrippa, and all
KJV: said, King Agrippa, and all
INT: Festus Agrippa king and

Acts 25:26 N-VMS
GRK: σοῦ βασιλεῦ Ἀγρίππα ὅπως τῆς
NAS: you, King Agrippa, so
KJV: O king Agrippa, that,
INT: you king Agrippa so that the

Acts 26:1 N-NMS
GRK: Ἀγρίππας δὲ πρὸς
NAS: Agrippa said to Paul,
KJV: Then Agrippa said unto
INT: Agrippa moreover to

Acts 26:2 N-VMS
GRK: Ἰουδαίων βασιλεῦ Ἀγρίππα ἥγημαι ἐμαυτὸν
NAS: King Agrippa, that I am about
KJV: king Agrippa, because I shall
INT: [the] Jews king Agrippa I esteem myself

Acts 26:19 N-VMS
GRK: Ὅθεν βασιλεῦ Ἀγρίππα οὐκ ἐγενόμην
NAS: King Agrippa, I did not prove
KJV: Whereupon, O king Agrippa, I was not
INT: Whereupon O king Agrippa not I was

Acts 26:27 N-VMS
GRK: πιστεύεις βασιλεῦ Ἀγρίππα τοῖς προφήταις
NAS: King Agrippa, do you believe
KJV: King Agrippa, believest thou
INT: Believe you King Agrippa the prophets

Acts 26:28 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἀγρίππας πρὸς τὸν
NAS: Agrippa [replied] to Paul,
KJV: Then Agrippa said unto
INT: And Agrippa [said] to

Acts 26:32 N-NMS
GRK: Ἀγρίππας δὲ τῷ
NAS: And Agrippa said to Festus,
KJV: Then said Agrippa unto Festus, This
INT: Agrippa moreover to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page