Acts 25:26
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
4012 [e]περὶ
peri
concerningPrep
3739 [e]οὗ
hou
whom,RelPro-GMS
804 [e]ἀσφαλές
asphales
definiteAdj-ANS
5100 [e]τι
ti
anythingIPro-ANS
1125 [e]γράψαι
grapsai
to writeV-ANA
3588 [e]τῷ
toArt-DMS
2962 [e]κυρίῳ
kyriō
[my] lord,N-DMS
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
2192 [e]ἔχω·
echō
I have.V-PIA-1S
1352 [e]διὸ
dio
ThereforeConj
4254 [e]προήγαγον
proēgagon
I have broughtV-AIA-1S
846 [e]αὐτὸν
auton
himPPro-AM3S
1909 [e]ἐφ’
eph’
beforePrep
4771 [e]ὑμῶν
hymōn
you all,PPro-G2P
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3122 [e]μάλιστα
malista
especiallyAdv
1909 [e]ἐπὶ
epi
beforePrep
4771 [e]σοῦ,
sou
you,PPro-G2S
935 [e]βασιλεῦ
basileu
KingN-VMS
67 [e]Ἀγρίππα,
Agrippa
Agrippa,N-VMS
3704 [e]ὅπως
hopōs
so thatConj
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
351 [e]ἀνακρίσεως
anakriseōs
examinationN-GFS
1096 [e]γενομένης
genomenēs
having taken place,V-APM-GFS
2192 [e]σχῶ
schō
I might haveV-ASA-1S
5101 [e]τί
ti
somethingIPro-ANS
1125 [e]γράψω·
grapsō
to write.V-ASA-1S

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 25:26 Greek NT: Nestle 1904
περὶ οὗ ἀσφαλές τι γράψαι τῷ κυρίῳ οὐκ ἔχω· διὸ προήγαγον αὐτὸν ἐφ’ ὑμῶν καὶ μάλιστα ἐπὶ σοῦ, βασιλεῦ Ἀγρίππα, ὅπως τῆς ἀνακρίσεως γενομένης σχῶ τί γράψω·

ΠΡΑΞΕΙΣ 25:26 Greek NT: Westcott and Hort 1881
περὶ οὗ ἀσφαλές τι γράψαι τῷ κυρίῳ οὐκ ἔχω· διὸ προήγαγον αὐτὸν ἐφ' ὑμῶν καὶ μάλιστα ἐπὶ σοῦ, βασιλεῦ Ἀγρίππα, ὅπως τῆς ἀνακρίσεως γενομένης σχῶ τί γράψω·

ΠΡΑΞΕΙΣ 25:26 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
περὶ οὗ ἀσφαλές τι γράψαι τῷ κυρίῳ οὐκ ἔχω· διὸ προήγαγον αὐτὸν ἐφ' ὑμῶν καὶ μάλιστα ἐπὶ σοῦ, βασιλεῦ Ἀγρίππα, ὅπως τῆς ἀνακρίσεως γενομένης σχῶ τί γράψω·

ΠΡΑΞΕΙΣ 25:26 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Περὶ οὗ ἀσφαλές τι γράψαι τῷ κυρίῳ οὐκ ἔχω. Διὸ προήγαγον αὐτὸν ἐφ’ ὑμῶν, καὶ μάλιστα ἐπὶ σοῦ, βασιλεῦ Ἀγρίππα, ὅπως τῆς ἀνακρίσεως γενομένης σχῶ τι γράψαι.

ΠΡΑΞΕΙΣ 25:26 Greek NT: Greek Orthodox Church
περὶ οὗ ἀσφαλές τι γράψαι τῷ κυρίῳ οὐκ ἔχω· διὸ προήγαγον αὐτὸν ἐφ’ ὑμῶν καὶ μάλιστα ἐπὶ σοῦ, βασιλεῦ Ἀγρίππα, ὅπως τῆς ἀνακρίσεως γενομένης σχῶ τι γράψαι.

ΠΡΑΞΕΙΣ 25:26 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
περὶ οὗ ἀσφαλές τι γράψαι τῷ κυρίῳ οὐκ ἔχω· διὸ προήγαγον αὐτὸν ἐφ’ ὑμῶν καὶ μάλιστα ἐπὶ σοῦ, βασιλεῦ Ἀγρίππα, ὅπως τῆς ἀνακρίσεως γενομένης σχῶ τί γράψω·

ΠΡΑΞΕΙΣ 25:26 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
περὶ οὗ ἀσφαλές τι γράψαι τῷ κυρίῳ οὐκ ἔχω. διὸ προήγαγον αὐτὸν ἐφ’ ὑμῶν, καὶ μάλιστα ἐπὶ σοῦ, βασιλεῦ Ἀγρίππα, ὅπως τῆς ἀνακρίσεως γενομένης σχῶ τί γράψαι

ΠΡΑΞΕΙΣ 25:26 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
περὶ οὗ ἀσφαλές τι γράψαι τῷ κυρίῳ οὐκ ἔχω διὸ προήγαγον αὐτὸν ἐφ' ὑμῶν καὶ μάλιστα ἐπὶ σοῦ βασιλεῦ Ἀγρίππα ὅπως τῆς ἀνακρίσεως γενομένης σχῶ τί γράψαι

Acts 25:26 Hebrew Bible
אך אין לי לכתב עליו דבר נכון לאדנינו ובעבור זאת הביאתיו לפניכם וביותר לפניך המלך אגרפס למען יחקר וידעתי מה אכתב׃

Acts 25:26 Aramaic NT: Peshitta
ܘܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܡܢܐ ܐܟܬܘܒ ܥܠܘܗܝ ܠܩܤܪ ܡܛܠ ܗܢܐ ܨܒܝܬ ܠܡܝܬܝܘܬܗ ܩܕܡܝܟܘܢ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܩܕܡܝܟ ܡܠܟܐ ܐܓܪܦܐ ܕܡܐ ܕܐܫܬܐܠ ܕܝܢܗ ܐܫܟܚ ܡܢܐ ܐܟܬܘܒ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Yet I have nothing definite about him to write to my lord. Therefore I have brought him before you all and especially before you, King Agrippa, so that after the investigation has taken place, I may have something to write.

King James Bible
Of whom I have no certain thing to write unto my lord. Wherefore I have brought him forth before you, and specially before thee, O king Agrippa, that, after examination had, I might have somewhat to write.

Holman Christian Standard Bible
I have nothing definite to write to my lord about him. Therefore, I have brought him before all of you, and especially before you, King Agrippa, so that after this examination is over, I may have something to write.
Treasury of Scripture Knowledge

specially.

Acts 26:2,3 I think myself happy, king Agrippa…

Links
Acts 25:26Acts 25:26 NIVActs 25:26 NLTActs 25:26 ESVActs 25:26 NASBActs 25:26 KJVActs 25:26 Bible AppsActs 25:26 Biblia ParalelaActs 25:26 Chinese BibleActs 25:26 French BibleActs 25:26 German BibleBible Hub
Acts 25:25
Top of Page
Top of Page