2414. Ἱεροσόλυμα (Hierosoluma)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2414. Ἱεροσόλυμα (Hierosoluma) — 63 Occurrences

Matthew 2:1 N-AFS
GRK: παρεγένοντο εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: arrived in Jerusalem, saying,
KJV: the east to Jerusalem,
INT: arrived at Jerusalem

Matthew 2:3 N-NFS
GRK: καὶ πᾶσα Ἰεροσόλυμα μετ' αὐτοῦ
NAS: and all Jerusalem with him.
KJV: and all Jerusalem with him.
INT: and all Jerusalem with him

Matthew 3:5 N-NFS
GRK: πρὸς αὐτὸν Ἰεροσόλυμα καὶ πᾶσα
NAS: Then Jerusalem was going
KJV: to him Jerusalem, and all
INT: to him Jerusalem and all

Matthew 4:25 N-GNP
GRK: Δεκαπόλεως καὶ Ἰεροσολύμων καὶ Ἰουδαίας
NAS: and [the] Decapolis and Jerusalem and Judea
KJV: and [from] Jerusalem, and
INT: [the] Decapolis and Jerusalem and Judea

Matthew 5:35 N-AFS
GRK: μήτε εἰς Ἰεροσόλυμα ὅτι πόλις
NAS: or by Jerusalem, for it is THE CITY
KJV: neither by Jerusalem; for it is
INT: nor by Jerusalem because [the] city

Matthew 15:1 N-GNP
GRK: Ἰησοῦ ἀπὸ Ἰεροσολύμων Φαρισαῖοι καὶ
NAS: came to Jesus from Jerusalem and said,
KJV: which were of Jerusalem, saying,
INT: to Jesus from Jerusalem Pharisees and

Matthew 16:21 N-AFS
GRK: αὐτὸν εἰς Ἰεροσόλυμα ἀπελθεῖν καὶ
NAS: go to Jerusalem, and suffer
KJV: go unto Jerusalem, and suffer
INT: him to Jerusalem to go away and

Matthew 20:17 N-AFS
GRK: Ἰησοῦς εἰς Ἰεροσόλυμα παρέλαβεν τοὺς
NAS: to go up to Jerusalem, He took
KJV: going up to Jerusalem took the twelve
INT: Jesus to Jerusalem he took the

Matthew 20:18 N-AFS
GRK: ἀναβαίνομεν εἰς Ἰεροσόλυμα καὶ ὁ
NAS: we are going up to Jerusalem; and the Son
KJV: we go up to Jerusalem; and the Son
INT: we go up to Jerusalem and the

Matthew 21:1 N-AFS
GRK: ἤγγισαν εἰς Ἰεροσόλυμα καὶ ἦλθον
NAS: they had approached Jerusalem and had come
KJV: unto Jerusalem, and
INT: they drew near to Jerusalem and came

Matthew 21:10 N-AFS
GRK: αὐτοῦ εἰς Ἰεροσόλυμα ἐσείσθη πᾶσα
NAS: When He had entered Jerusalem, all
KJV: was come into Jerusalem, all the city
INT: of him into Jerusalem was moved all

Mark 3:8 N-GNP
GRK: καὶ ἀπὸ Ἰεροσολύμων καὶ ἀπὸ
NAS: and from Jerusalem, and from Idumea,
KJV: And from Jerusalem, and from
INT: and from Jerusalem and from

Mark 3:22 N-GNP
GRK: οἱ ἀπὸ Ἰεροσολύμων καταβάντες ἔλεγον
NAS: who came down from Jerusalem were saying,
KJV: came down from Jerusalem said,
INT: the [ones] from Jerusalem having come down said

Mark 7:1 N-GNP
GRK: ἐλθόντες ἀπὸ Ἰεροσολύμων
NAS: Him when they had come from Jerusalem,
KJV: which came from Jerusalem.
INT: having come from Jerusalem

Mark 10:32 N-AFS
GRK: ἀναβαίνοντες εἰς Ἰεροσόλυμα καὶ ἦν
NAS: going up to Jerusalem, and Jesus
KJV: going up to Jerusalem; and Jesus
INT: going up to Jerusalem and was

Mark 10:33 N-AFS
GRK: ἀναβαίνομεν εἰς Ἰεροσόλυμα καὶ ὁ
NAS: we are going up to Jerusalem, and the Son
KJV: we go up to Jerusalem; and the Son
INT: we go up to Jerusalem and the

Mark 11:1 N-AFS
GRK: ἐγγίζουσιν εἰς Ἰεροσόλυμα εἰς Βηθφαγὴ
NAS: As they approached Jerusalem, at Bethphage
INT: they drew near to Jerusalem to Bethphage

Mark 11:11 N-AFS
GRK: εἰσῆλθεν εἰς Ἰεροσόλυμα εἰς τὸ
NAS: Jesus entered Jerusalem [and came] into the temple;
KJV: entered into Jerusalem, and into
INT: he entered into Jerusalem into the

Mark 11:15 N-AFS
GRK: ἔρχονται εἰς Ἰεροσόλυμα Καὶ εἰσελθὼν
NAS: they came to Jerusalem. And He entered
KJV: they come to Jerusalem: and Jesus
INT: they come to Jerusalem and having entered

Mark 11:27 N-AFS
GRK: πάλιν εἰς Ἰεροσόλυμα Καὶ ἐν
NAS: again to Jerusalem. And as He was walking
KJV: again to Jerusalem: and as he
INT: again to Jerusalem And in

Mark 15:41 N-AFS
GRK: αὐτῷ εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: who came up with Him to Jerusalem.
KJV: with him unto Jerusalem.
INT: him to Jerusalem

Luke 2:22 N-AFS
GRK: αὐτὸν εἰς Ἰεροσόλυμα παραστῆσαι τῷ
NAS: they brought Him up to Jerusalem to present
KJV: to Jerusalem, to present
INT: him to Jerusalem to present to the

Luke 13:22 N-AFS
GRK: ποιούμενος εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: on His way to Jerusalem.
INT: making toward Jerusalem

Luke 19:28 N-AFS
GRK: ἀναβαίνων εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: on ahead, going up to Jerusalem.
KJV: ascending up to Jerusalem.
INT: going up to Jersualem

Luke 23:7 N-DNP
GRK: αὐτὸν ἐν Ἰεροσολύμοις ἐν ταύταις
NAS: also was in Jerusalem at that time.
KJV: was at Jerusalem at that
INT: himself at Jerusalem in those

John 1:19 N-GNP
GRK: Ἰουδαῖοι ἐξ Ἰεροσολύμων ἱερεῖς καὶ
NAS: and Levites from Jerusalem to ask
KJV: Levites from Jerusalem to ask
INT: Jews from Jerusalem priests and

John 2:13 N-AFS
GRK: ἀνέβη εἰς Ἰεροσόλυμα ὁ Ἰησοῦς
NAS: and Jesus went up to Jerusalem.
KJV: went up to Jerusalem,
INT: went up to Jerusalem Jesus

John 2:23 N-DNP
GRK: ἐν τοῖς Ἰεροσολύμοις ἐν τῷ
NAS: when He was in Jerusalem at the Passover,
KJV: he was in Jerusalem at the passover,
INT: in Jerusalem at the

John 4:20 N-DNP
GRK: ὅτι ἐν Ἰεροσολύμοις ἐστὶν ὁ
NAS: and you [people] say that in Jerusalem is the place
KJV: that in Jerusalem is the place
INT: that in Jerusalem is the

John 4:21 N-DNP
GRK: οὔτε ἐν Ἰεροσολύμοις προσκυνήσετε τῷ
NAS: nor in Jerusalem will you worship
KJV: at Jerusalem, worship
INT: nor in Jerusalem will you worship the

John 4:45 N-DNP
GRK: ἐποίησεν ἐν Ἰεροσολύμοις ἐν τῇ
NAS: that He did in Jerusalem at the feast;
KJV: he did at Jerusalem at the feast:
INT: he did in Jerusalem during the

John 5:1 N-AFS
GRK: Ἰησοῦς εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: and Jesus went up to Jerusalem.
KJV: went up to Jerusalem.
INT: Jesus to Jerusalem

John 5:2 N-DNP
GRK: ἐν τοῖς Ἰεροσολύμοις ἐπὶ τῇ
NAS: Now there is in Jerusalem by the sheep
KJV: there is at Jerusalem by the sheep
INT: in Jerusalem at the

John 10:22 N-DNP
GRK: ἐν τοῖς Ἰεροσολύμοις χειμὼν ἦν
NAS: took place at Jerusalem;
KJV: at Jerusalem the feast of the dedication,
INT: at Jerusalem winter it was

John 11:18 N-GNP
GRK: ἐγγὺς τῶν Ἰεροσολύμων ὡς ἀπὸ
NAS: Bethany was near Jerusalem, about two
KJV: was nigh unto Jerusalem, about fifteen
INT: near to Jerusalem about off

John 11:55 N-AFS
GRK: πολλοὶ εἰς Ἰεροσόλυμα ἐκ τῆς
NAS: went up to Jerusalem out of the country
KJV: up to Jerusalem before
INT: many to Jerusalem out of the

John 12:12 N-AFS
GRK: Ἰησοῦς εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: that Jesus was coming to Jerusalem,
KJV: was coming to Jerusalem,
INT: Jesus into Jerusalem

Acts 1:4 N-GNP
GRK: αὐτοῖς ἀπὸ Ἰεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι
NAS: them not to leave Jerusalem, but to wait
KJV: depart from Jerusalem, but wait
INT: them from Jerusalem not to depart

Acts 8:1 N-DNP
GRK: τὴν ἐν Ἰεροσολύμοις πάντες δὲ
NAS: the church in Jerusalem, and they were all
KJV: which was at Jerusalem; and they were
INT: which [was] in Jerusalem all moreover

Acts 8:14 N-DNP
GRK: οἱ ἐν Ἰεροσολύμοις ἀπόστολοι ὅτι
NAS: when the apostles in Jerusalem heard
KJV: which were at Jerusalem heard that
INT: the in Jerusalem apostles that

Acts 8:25 N-AFS
GRK: ὑπέστρεφον εἰς Ἰεροσόλυμα πολλάς τε
NAS: they started back to Jerusalem, and were preaching the gospel
INT: returned to Jerusalem to many moreover

Acts 11:27 N-GNP
GRK: κατῆλθον ἀπὸ Ἰεροσολύμων προφῆται εἰς
NAS: came down from Jerusalem to Antioch.
KJV: prophets from Jerusalem unto Antioch.
INT: came down from Jerusalem prophets to

Acts 13:13 N-AFS
GRK: ὑπέστρεψεν εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: left them and returned to Jerusalem.
KJV: returned to Jerusalem.
INT: returned to Jerusalem

Acts 16:4 N-DNP
GRK: τῶν ἐν Ἰεροσολύμοις
NAS: who were in Jerusalem, for them to observe.
INT: the in Jerusalem

Acts 18:21 Noun-AFS
GRK: ποιῆσαι εἰς Ἰεροσόλυμα Πάλιν ἀνακάμψω
KJV: in Jerusalem: but
INT: to keep at Jerusalem again I will return

Acts 19:21 N-AFS
GRK: πορεύεσθαι εἰς Ἰεροσόλυμα εἰπὼν ὅτι
NAS: to go to Jerusalem after he had passed through
INT: to go to Jerusalem having said

Acts 20:16 N-AFS
GRK: γενέσθαι εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: for he was hurrying to be in Jerusalem, if
KJV: at Jerusalem the day
INT: to be in Jerusalem

Acts 21:4 N-AFS
GRK: ἐπιβαίνειν εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: not to set foot in Jerusalem.
INT: to go up to Jerusalem

Acts 21:15 N-AFS
GRK: ἀνεβαίνομεν εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: and started on our way up to Jerusalem.
INT: we went up to Jerusalem

Acts 21:17 N-AFS
GRK: ἡμῶν εἰς Ἰεροσόλυμα ἀσμένως ἀπεδέξαντο
NAS: we arrived in Jerusalem, the brethren
KJV: to Jerusalem, the brethren
INT: us at Jerusalem gladly received

Acts 25:1 N-AFS
GRK: ἀνέβη εἰς Ἰεροσόλυμα ἀπὸ Καισαρείας
NAS: went up to Jerusalem from Caesarea.
KJV: Caesarea to Jerusalem.
INT: went up to Jerusalem from Ceasarea

Acts 25:7 N-GNP
GRK: οἱ ἀπὸ Ἰεροσολύμων καταβεβηκότες Ἰουδαῖοι
NAS: who had come down from Jerusalem stood around
KJV: from Jerusalem stood round about,
INT: those from Jerusalem who had come down Jews

Acts 25:9 N-AFS
GRK: Θέλεις εἰς Ἰεροσόλυμα ἀναβὰς ἐκεῖ
NAS: to go up to Jerusalem and stand trial
KJV: to Jerusalem, and there
INT: Are you willing to Jeruslaem having gone up there

Acts 25:15 N-AFS
GRK: μου εἰς Ἰεροσόλυμα ἐνεφάνισαν οἱ
NAS: and when I was at Jerusalem, the chief priests
KJV: at Jerusalem, the chief priests
INT: on my [stay] in Jerusalem made a presentation the

Acts 25:20 N-AFS
GRK: πορεύεσθαι εἰς Ἰεροσόλυμα κἀκεῖ κρίνεσθαι
NAS: to go to Jerusalem and there
INT: to go to Jerusalem and there to be judged

Acts 25:24 N-DNP
GRK: ἔν τε Ἰεροσολύμοις καὶ ἐνθάδε
NAS: to me, both at Jerusalem and here,
KJV: both at Jerusalem, and [also] here,
INT: in both Jerusalem and here

Acts 26:4 N-DNP
GRK: ἔν τε Ἰεροσολύμοις ἴσασι πάντες
NAS: my [own] nation and at Jerusalem;
KJV: own nation at Jerusalem, know all
INT: in also Jerusalem know all

Acts 26:10 N-DNP
GRK: ἐποίησα ἐν Ἰεροσολύμοις καὶ πολλούς
NAS: I did in Jerusalem; not only
KJV: did in Jerusalem: and many
INT: I did in Jerusalem and many

Acts 26:20 N-DNP
GRK: τε καὶ Ἰεροσολύμοις πᾶσάν τε
NAS: first, and [also] at Jerusalem and [then] throughout all
KJV: and at Jerusalem, and
INT: both and Jerusalem all and

Acts 28:17 N-GNP
GRK: δέσμιος ἐξ Ἰεροσολύμων παρεδόθην εἰς
NAS: as a prisoner from Jerusalem into the hands
KJV: prisoner from Jerusalem into the hands
INT: a prisoner from Jerusalem was delivered into

Galatians 1:17 N-AFS
GRK: ἀνῆλθον εἰς Ἰεροσόλυμα πρὸς τοὺς
NAS: did I go up to Jerusalem to those
KJV: to Jerusalem to
INT: went I up to Jerusalem to those [who were]

Galatians 1:18 N-AFS
GRK: ἀνῆλθον εἰς Ἰεροσόλυμα ἱστορῆσαι Κηφᾶν
NAS: I went up to Jerusalem to become acquainted
KJV: I went up to Jerusalem to see Peter,
INT: I went up to Jerusalem to make acquaintance with Peter

Galatians 2:1 N-AFS
GRK: ἀνέβην εἰς Ἰεροσόλυμα μετὰ Βαρνάβα
NAS: up again to Jerusalem with Barnabas,
KJV: again to Jerusalem with Barnabas,
INT: I went up to Jerusalem with Barnabas

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page