Ἰεριχὼ
Englishman's Concordance
Ἰεριχὼ (Ierichō) — 7 Occurrences

Matthew 20:29 N
GRK: αὐτῶν ἀπὸ Ἰεριχὼ ἠκολούθησεν αὐτῷ
NAS: As they were leaving Jericho, a large
KJV: from Jericho, a great
INT: they from Jericho followed him

Mark 10:46 N
GRK: ἔρχονται εἰς Ἰεριχώ Καὶ ἐκπορευομένου
NAS: they came to Jericho. And as He was leaving
KJV: they came to Jericho: and as he
INT: they come to Jericho and was going out

Mark 10:46 N
GRK: αὐτοῦ ἀπὸ Ἰεριχὼ καὶ τῶν
NAS: And as He was leaving Jericho with His disciples
KJV: went out of Jericho with his
INT: of him from Jericho moreover the

Luke 10:30 N
GRK: Ἰερουσαλὴμ εἰς Ἰεριχὼ καὶ λῃσταῖς
NAS: from Jerusalem to Jericho, and fell among
KJV: Jerusalem to Jericho, and fell among
INT: Jerusalem to Jericho and robbers

Luke 18:35 N
GRK: αὐτὸν εἰς Ἰεριχὼ τυφλός τις
NAS: As Jesus was approaching Jericho, a blind man
KJV: unto Jericho, a certain
INT: he to Jericho a blind [man] certain

Luke 19:1 N
GRK: διήρχετο τὴν Ἰεριχώ
NAS: He entered Jericho and was passing through.
KJV: and passed through Jericho.
INT: he was passed through Jericho

Hebrews 11:30 N
GRK: τὰ τείχη Ἰεριχὼ ἔπεσαν κυκλωθέντα
NAS: the walls of Jericho fell down
KJV: the walls of Jericho fell down,
INT: the walls of Jericho fell having been encircled

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page