ἱερεύς
Englishman's Concordance
ἱερεύς (hiereus) — 11 Occurrences

Luke 1:5 N-NMS
GRK: τῆς Ἰουδαίας ἱερεύς τις ὀνόματι
NAS: of Judea, there was a priest named
KJV: a certain priest named
INT: of Judea a priest certain by name

Luke 10:31 N-NMS
GRK: συγκυρίαν δὲ ἱερεύς τις κατέβαινεν
NAS: And by chance a priest was going down
KJV: a certain priest that
INT: chance now a priest certain went down

Acts 14:13 N-NMS
GRK: ὅ τε ἱερεὺς τοῦ Διὸς
NAS: The priest of Zeus,
KJV: Then the priest of Jupiter, which
INT: and [the] priest of Zeus

Hebrews 5:6 N-NMS
GRK: λέγει Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν
NAS: in another [passage], YOU ARE A PRIEST FOREVER
KJV: [place], Thou [art] a priest for
INT: he says You [are] a priest to the

Hebrews 7:1 N-NMS
GRK: βασιλεὺς Σαλήμ ἱερεὺς τοῦ θεοῦ
NAS: of Salem, priest of the Most High
KJV: of Salem, priest of the most high
INT: King of Salem priest of God

Hebrews 7:3 N-NMS
GRK: θεοῦ μένει ἱερεὺς εἰς τὸ
NAS: he remains a priest perpetually.
KJV: of God; abideth a priest continually.
INT: of God abides a priest to

Hebrews 7:15 N-NMS
GRK: Μελχισεδὲκ ἀνίσταται ἱερεὺς ἕτερος
NAS: if another priest arises according
KJV: there ariseth another priest,
INT: of Melchizadek arises a priest different

Hebrews 7:17 N-NMS
GRK: ὅτι Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν
NAS: For it is attested [of Him], YOU ARE A PRIEST FOREVER
KJV: Thou [art] a priest for ever
INT: You [are] a priest for the

Hebrews 7:21 N-NMS
GRK: μεταμεληθήσεται Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν
NAS: became priests without
KJV: (For those priests were
INT: will repent You [are] a priest for the

Hebrews 8:4 N-NMS
GRK: ἂν ἦν ἱερεύς ὄντων τῶν
NAS: He were on earth, He would not be a priest at all,
KJV: be a priest, seeing that there are
INT: anyhow would he be a priest there being the

Hebrews 10:11 N-NMS
GRK: πᾶς μὲν ἱερεὺς ἕστηκεν καθ'
NAS: Every priest stands daily
KJV: And every priest standeth daily
INT: every indeed priest stands every

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page