μηκέτι
Englishman's Concordance
μηκέτι (mēketi) — 22 Occurrences

Matthew 21:19 Adv
GRK: αὐτῇ Οὐ μηκέτι ἐκ σοῦ
NAS: to it, No longer shall there ever
KJV: on thee henceforward for ever.
INT: to it Never no more of you

Mark 1:45 Adv
GRK: λόγον ὥστε μηκέτι αὐτὸν δύνασθαι
NAS: that Jesus could no longer publicly
KJV: Jesus could no more openly enter
INT: matter so that no longer he was able

Mark 2:2 Adv
GRK: πολλοὶ ὥστε μηκέτι χωρεῖν μηδὲ
NAS: so that there was no longer room,
KJV: there was no room to receive
INT: many so that no more to have space not even

Mark 9:25 Adv
GRK: αὐτοῦ καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς
NAS: out of him and do not enter him again.
KJV: and enter no more into him.
INT: him and no more might you enter into

Mark 11:14 Adv
GRK: εἶπεν αὐτῇ Μηκέτι εἰς τὸν
NAS: fruit from you again! And His disciples
KJV: of thee hereafter for ever.
INT: he said to it No more for the

Luke 8:49 Adv
GRK: θυγάτηρ σου μηκέτι σκύλλε τὸν
NAS: do not trouble the Teacher anymore.
INT: daughter of you not trouble the

John 5:14 Adv
GRK: ὑγιὴς γέγονας μηκέτι ἁμάρτανε ἵνα
NAS: do not sin anymore, so
KJV: whole: sin no more, lest a worse thing
INT: well you have become no more sin that

John 8:11 Adv
GRK: τοῦ νῦν μηκέτι ἁμάρτανε
NAS: From now on sin no more.]
KJV: and sin no more.
INT: now no more sin

Acts 4:17 Adv
GRK: ἀπειλησώμεθα αὐτοῖς μηκέτι λαλεῖν ἐπὶ
NAS: them to speak no longer to any
KJV: that they speak henceforth to no
INT: let us warn them no longer to speak in

Acts 13:34 Adv
GRK: ἐκ νεκρῶν μηκέτι μέλλοντα ὑποστρέφειν
NAS: Him up from the dead, no longer to return
KJV: from the dead, [now] no more to return
INT: from among [the] dead no more to be about to return

Acts 25:24 Adv
GRK: αὐτὸν ζῇν μηκέτι
NAS: that he ought not to live any longer.
KJV: not to live any longer.
INT: him to live no longer

Romans 6:6 Adv
GRK: ἁμαρτίας τοῦ μηκέτι δουλεύειν ἡμᾶς
NAS: might be done away with, so that we would no longer be slaves
KJV: we should not serve sin.
INT: of sin that no longer be enslaved we

Romans 14:13 Adv
GRK: Μηκέτι οὖν ἀλλήλους
NAS: one another anymore, but rather
KJV: judge one another any more: but judge
INT: No longer therefore one another

Romans 15:23 Adv
GRK: νυνὶ δὲ μηκέτι τόπον ἔχων
NAS: but now, with no further place
KJV: now having no more place in
INT: now however no longer place having

2 Corinthians 5:15 Adv
GRK: οἱ ζῶντες μηκέτι ἑαυτοῖς ζῶσιν
NAS: that they who live might no longer live
KJV: should not henceforth live
INT: they who live no longer to themselves should live

Ephesians 4:14 Adv
GRK: ἵνα μηκέτι ὦμεν νήπιοι
NAS: As a result, we are no longer to be children,
KJV: we [henceforth] be no more children,
INT: that no longer we might be infants

Ephesians 4:17 Adv
GRK: ἐν κυρίῳ μηκέτι ὑμᾶς περιπατεῖν
NAS: that you walk no longer just
KJV: henceforth walk not as other
INT: in [the] Lord no longer [are] you to walk

Ephesians 4:28 Adv
GRK: ὁ κλέπτων μηκέτι κλεπτέτω μᾶλλον
NAS: must steal no longer; but rather
KJV: steal no more: but
INT: He that steals no more let him steal rather

1 Thessalonians 3:1 Adv
GRK: Διὸ μηκέτι στέγοντες εὐδοκήσαμεν
NAS: when we could endure [it] no longer, we thought it best
KJV: when we could no longer forbear,
INT: Therefore no longer enduring we thought good

1 Thessalonians 3:5 Adv
GRK: τοῦτο κἀγὼ μηκέτι στέγων ἔπεμψα
NAS: when I could endure [it] no longer, I also
KJV: when I could no longer forbear, I sent
INT: this I also no longer enduring sent

1 Timothy 5:23 Adv
GRK: Μηκέτι ὑδροπότει ἀλλὰ
NAS: No longer drink water
KJV: Drink no longer water, but
INT: No longer drink water but

1 Peter 4:2 Adv
GRK: εἰς τὸ μηκέτι ἀνθρώπων ἐπιθυμίαις
NAS: in the flesh no longer for the lusts
KJV: That he no longer should live the rest
INT: to no longer men's lusts

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page