Μηδένα
Englishman's Concordance
Μηδένα (Mēdena) — 9 Occurrences

Luke 3:14 Adj-AMS
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Μηδένα διασείσητε μηδὲ
NAS: to them, Do not take money from anyone by force,
KJV: Do violence to no man, neither
INT: he said to them No one oppress nor

Luke 10:4 Adj-AMS
GRK: ὑποδήματα καὶ μηδένα κατὰ τὴν
NAS: shoes; and greet no one on the way.
KJV: and salute no man by the way.
INT: sandals and no one on the

John 8:10 Adj-AMS
GRK: Ἰησοῦς καὶ μηδένα θεασάμενος πλὴν
KJV: and saw none but the woman,
INT: Jesus and no one saw but

Acts 9:7 Adj-AMS
GRK: τῆς φωνῆς μηδένα δὲ θεωροῦντες
NAS: the voice but seeing no one.
KJV: but seeing no man.
INT: the voice No one however seeing

Acts 10:28 Adj-AMS
GRK: θεὸς ἔδειξεν μηδένα κοινὸν ἢ
NAS: me that I should not call any man
KJV: that I should not call any man common
INT: God showed not common or

Acts 24:23 Adj-AMS
GRK: ἄνεσιν καὶ μηδένα κωλύειν τῶν
NAS: and not to prevent any of his friends
KJV: that he should forbid none of his
INT: ease and not to forbid the

1 Thessalonians 3:3 Adj-AMS
GRK: τὸ μηδένα σαίνεσθαι ἐν
NAS: so that no one would be disturbed
KJV: That no man should be moved by
INT: that no one be moved by

2 Thessalonians 2:3 Adj-AMS
GRK: ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον ὅτι
NAS: Let no one in any way deceive
KJV: you by any means: for
INT: should deceive in not one way because [it will not be]

Titus 3:2 Adj-AMS
GRK: μηδένα βλασφημεῖν ἀμάχους
NAS: to malign no one, to be peaceable,
KJV: To speak evil of no man, to be
INT: no one to speak evil of peaceable

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page