μηδενὶ
Englishman's Concordance
μηδενὶ (mēdeni) — 21 Occurrences

Matthew 8:4 Adj-DMS
GRK: Ἰησοῦς Ὅρα μηδενὶ εἴπῃς ἀλλὰ
NAS: that you tell no one; but go,
KJV: See thou tell no man; but go thy way,
INT: Jesus See that no one you tell but

Matthew 16:20 Adj-DMS
GRK: μαθηταῖς ἵνα μηδενὶ εἴπωσιν ὅτι
NAS: that they should tell no one that He was the Christ.
KJV: that they should tell no man that he
INT: disciples that to no one they should say that

Matthew 17:9 Adj-DMS
GRK: Ἰησοῦς λέγων Μηδενὶ εἴπητε τὸ
NAS: the vision to no one until
KJV: the vision to no man, until
INT: Jesus saying To no one tell the

Mark 1:44 Adj-DMS
GRK: αὐτῷ Ὅρα μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς
NAS: that you say nothing to anyone;
KJV: See thou say nothing to any man: but
INT: to him See nothing to none you speak

Mark 7:36 Adj-DMS
GRK: αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ λέγωσιν ὅσον
NAS: not to tell anyone; but the more
KJV: they should tell no man: but
INT: them that no one they should tell as much as

Mark 8:30 Adj-DMS
GRK: αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ λέγωσιν περὶ
NAS: them to tell no one about
KJV: that they should tell no man of him.
INT: them that no one they should tell concerning

Mark 9:9 Adj-DMS
GRK: αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ ἃ εἶδον
NAS: not to relate to anyone what
KJV: they should tell no man what things
INT: them that to no one what they had seen

Luke 5:14 Adj-DMS
GRK: παρήγγειλεν αὐτῷ μηδενὶ εἰπεῖν ἀλλὰ
NAS: him to tell no one, But go
KJV: him to tell no man: but go,
INT: instructed him no one to tell but

Luke 8:56 Adj-DMS
GRK: παρήγγειλεν αὐτοῖς μηδενὶ εἰπεῖν τὸ
NAS: them to tell no one what had happened.
KJV: that they should tell no man what was done.
INT: he instructed them no one to tell what

Luke 9:21 Adj-DMS
GRK: αὐτοῖς παρήγγειλεν μηδενὶ λέγειν τοῦτο
NAS: [them] not to tell this to anyone,
KJV: [them] to tell no man that thing;
INT: them he instructed [them] no one to tell this

Acts 4:17 Adj-DMS
GRK: ὀνόματι τούτῳ μηδενὶ ἀνθρώπων
NAS: no longer to any man
KJV: henceforth to no man
INT: name this to no man

Acts 11:19 Adj-DMS
GRK: καὶ Ἀντιοχείας μηδενὶ λαλοῦντες τὸν
NAS: the word to no one except
KJV: the word to none but
INT: and Antioch to no one speaking the

Acts 23:22 Adj-DMS
GRK: νεανίσκον παραγγείλας μηδενὶ ἐκλαλῆσαι ὅτι
NAS: him, Tell no one that you have notified
KJV: [him, See thou] tell no man that
INT: young man having instructed [him] to no one to utter that

Romans 12:17 Adj-DMS
GRK: μηδενὶ κακὸν ἀντὶ
NAS: Never pay back evil
KJV: Recompense to no man evil for
INT: to no one evil for

Romans 13:8 Adj-DMS
GRK: Μηδενὶ μηδὲν ὀφείλετε
NAS: Owe nothing to anyone except
KJV: Owe no man any thing, but
INT: To no one nothing owe you

1 Corinthians 1:7 Adj-DNS
GRK: ὑστερεῖσθαι ἐν μηδενὶ χαρίσματι ἀπεκδεχομένους
NAS: that you are not lacking in any gift,
INT: are lacking in not one gift awaiting

2 Corinthians 6:3 Adj-DNS
GRK: μηδεμίαν ἐν μηδενὶ διδόντες προσκοπήν
NAS: cause for offense in anything, so
KJV: in any thing, that
INT: not one in no one giving obstacle

2 Corinthians 7:9 Adj-DNS
GRK: ἵνα ἐν μηδενὶ ζημιωθῆτε ἐξ
NAS: that you might not suffer loss in anything through
KJV: us in nothing.
INT: that in nothing you might suffer loss by

Philippians 1:28 Adj-DNS
GRK: πτυρόμενοι ἐν μηδενὶ ὑπὸ τῶν
NAS: in no way alarmed
KJV: And in nothing terrified by
INT: being frightened in nothing by those who

1 Timothy 5:22 Adj-DMS
GRK: Χεῖρας ταχέως μηδενὶ ἐπιτίθει μηδὲ
NAS: hands upon anyone [too] hastily
KJV: on no man, neither
INT: Hands quickly on no one lay nor

James 1:4 Adj-DNS
GRK: ὁλόκληροι ἐν μηδενὶ λειπόμενοι
NAS: and complete, lacking in nothing.
INT: complete in nothing lacking

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page