μέχρι
Englishman's Concordance
μέχρι (mechri) — 15 Occurrences

Matthew 11:23 Adv
GRK: ἔμεινεν ἂν μέχρι τῆς σήμερον
KJV: it would have remained until this day.
INT: it had remained anyhow until which this day

Matthew 28:15 Adv
GRK: παρὰ Ἰουδαίοις μέχρι τῆς σήμερον
KJV: among the Jews until this day.
INT: among [the] Jews until the present

Luke 16:16 Adv
GRK: οἱ προφῆται μέχρι Ἰωάννου ἀπὸ
NAS: and the Prophets [were proclaimed] until John;
INT: the prophets [were] until John from

Acts 10:30 Adv
GRK: τετάρτης ἡμέρας μέχρι ταύτης τῆς
KJV: I was fasting until this hour;
INT: four days until this the

Acts 20:7 Adv
GRK: τὸν λόγον μέχρι μεσονυκτίου
NAS: his message until midnight.
KJV: continued his speech until midnight.
INT: the talk until midnight

Romans 5:14 Adv
GRK: ἀπὸ Ἀδὰμ μέχρι Μωυσέως καὶ
NAS: reigned from Adam until Moses, even
KJV: from Adam to Moses, even
INT: from Adam until Moses even

Romans 15:19 Adv
GRK: καὶ κύκλῳ μέχρι τοῦ Ἰλλυρικοῦ
NAS: and round about as far as Illyricum
KJV: and round about unto Illyricum, I
INT: and around unto Illyricum

Ephesians 4:13 Adv
GRK: μέχρι καταντήσωμεν οἱ
NAS: until we all attain
KJV: Till we all come
INT: until we might arrive

Philippians 2:8 Adv
GRK: γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου θανάτου
NAS: obedient to the point of death,
KJV: and became obedient unto death, even
INT: having become obedient unto death of death

Philippians 2:30 Adv
GRK: ἔργον Χριστοῦ μέχρι θανάτου ἤγγισεν
KJV: he was nigh unto death,
INT: work of Christ unto death he went near

1 Timothy 6:14 Adv
GRK: ἄσπιλον ἀνεπίλημπτον μέχρι τῆς ἐπιφανείας
NAS: or reproach until the appearing
KJV: unrebukeable, until the appearing
INT: spotless blameless until the appearing

2 Timothy 2:9 Adv
GRK: ᾧ κακοπαθῶ μέχρι δεσμῶν ὡς
NAS: I suffer hardship even to imprisonment
KJV: an evil doer, [even] unto bonds;
INT: which I suffer hardship unto chains as

Hebrews 3:6 Adv
GRK: τῆς ἐλπίδος μέχρι τέλους βεβαίαν
NAS: of our hope firm until the end.
KJV: of the hope firm unto the end.
INT: of the hope unto [the] end firm

Hebrews 3:14 Adv
GRK: τῆς ὑποστάσεως μέχρι τέλους βεβαίαν
NAS: of our assurance firm until the end,
KJV: stedfast unto the end;
INT: of the assurance unto [the] end firm

Hebrews 9:10 Adv
GRK: δικαιώματα σαρκὸς μέχρι καιροῦ διορθώσεως
NAS: imposed until a time
KJV: imposed [on them] until the time
INT: ordinances of flesh until [the] time of setting things right

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page