μέτρῳ
Englishman's Concordance
μέτρῳ (metrō) — 4 Occurrences

Matthew 7:2 N-DNS
GRK: ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται
NAS: you will be judged; and by your standard of measure,
KJV: what measure ye mete,
INT: with what measure you measure it will be measured again

Mark 4:24 N-DNS
GRK: ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται
NAS: you listen to. By your standard of measure
KJV: what measure ye mete,
INT: with what measure you measure it will be measured

Luke 6:38 N-DNS
GRK: ᾧ γὰρ μέτρῳ μετρεῖτε ἀντιμετρηθήσεται
NAS: [and] running over. For by your standard of measure
KJV: with the same measure that
INT: with that indeed measure you measure it will be measured again

Ephesians 4:16 N-DNS
GRK: ἐνέργειαν ἐν μέτρῳ ἑνὸς ἑκάστου
NAS: according to the proper working
KJV: in the measure of every
INT: [the] working in [its] measure individual of each

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page