μέτρον
Englishman's Concordance
μέτρον (metron) — 8 Occurrences

Matthew 23:32 N-ANS
GRK: πληρώσατε τὸ μέτρον τῶν πατέρων
NAS: up, then, the measure [of the guilt] of your fathers.
KJV: up then the measure of your fathers.
INT: fill you up the measure of the fathers

Luke 6:38 N-ANS
GRK: δοθήσεται ὑμῖν μέτρον καλὸν πεπιεσμένον
NAS: a good measure-- pressed down,
KJV: good measure, pressed down,
INT: it will be given to you measure good pressed down

Romans 12:3 N-ANS
GRK: θεὸς ἐμέρισεν μέτρον πίστεως
NAS: to each a measure of faith.
KJV: to every man the measure of faith.
INT: God divided a measure of faith

2 Corinthians 10:13 N-ANS
GRK: κατὰ τὸ μέτρον τοῦ κανόνος
NAS: but within the measure of the sphere
KJV: according to the measure of the rule
INT: according to the measure of the area

Ephesians 4:7 N-ANS
GRK: κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς
NAS: according to the measure of Christ's
KJV: according to the measure of the gift
INT: according to the measure of the gift

Ephesians 4:13 N-ANS
GRK: τέλειον εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ
NAS: man, to the measure of the stature
KJV: unto the measure of the stature
INT: full-grown at [the] measure of [the] stature of the

Revelation 21:15 N-ANS
GRK: ἐμοῦ εἶχεν μέτρον κάλαμον χρυσοῦν
INT: me had a measuring reed golden

Revelation 21:17 N-ANS
GRK: τεσσάρων πηχῶν μέτρον ἀνθρώπου ὅ
NAS: [according to] human measurements, which
KJV: cubits, [according to] the measure of a man,
INT: four cubits measure of a man that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page