μηδενὸς
Englishman's Concordance
μηδενὸς (mēdenos) — 3 Occurrences

Acts 19:40 Adj-GNS
GRK: τῆς σήμερον μηδενὸς αἰτίου ὑπάρχοντος
NAS: with today's events, since there is no [real] cause
KJV: uproar, there being no cause whereby
INT: this day not one cause existing

Acts 23:14 Adj-GNS
GRK: ἀνεθεματίσαμεν ἑαυτοὺς μηδενὸς γεύσασθαι ἕως
NAS: to taste nothing until
KJV: that we will eat nothing until
INT: we have bound ourselves nothing to taste until

1 Thessalonians 4:12 Adj-GNS
GRK: ἔξω καὶ μηδενὸς χρείαν ἔχητε
NAS: outsiders and not be in any need.
KJV: [that] ye may have lack of nothing.
INT: outside and of no one need might have

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page