2 Corinthians 7:9
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3568 [e]νῦν
nyn
NowAdv
5463 [e]χαίρω,
chairō
I rejoice,V-PIA-1S
3756 [e]οὐχ
ouch
notAdv
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
3076 [e]ἐλυπήθητε,
elypēthēte
you were grieved,V-AIP-2P
235 [e]ἀλλ’
all’
butConj
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
3076 [e]ἐλυπήθητε
elypēthēte
you were grievedV-AIP-2P
1519 [e]εἰς
eis
untoPrep
3341 [e]μετάνοιαν·
metanoian
repentance;N-AFS
3076 [e]ἐλυπήθητε
elypēthēte
you were grievedV-AIP-2P
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
2596 [e]κατὰ
kata
according toPrep
2316 [e]Θεόν,
Theon
God,N-AMS
2443 [e]ἵνα
hina
so thatConj
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3367 [e]μηδενὶ
mēdeni
nothingAdj-DNS
2210 [e]ζημιωθῆτε
zēmiōthēte
you might suffer lossV-ASP-2P
1537 [e]ἐξ
ex
throughPrep
1473 [e]ἡμῶν.
hēmōn
us.PPro-G1P

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 7:9 Greek NT: Nestle 1904
νῦν χαίρω, οὐχ ὅτι ἐλυπήθητε, ἀλλ’ ὅτι ἐλυπήθητε εἰς μετάνοιαν· ἐλυπήθητε γὰρ κατὰ Θεόν, ἵνα ἐν μηδενὶ ζημιωθῆτε ἐξ ἡμῶν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 7:9 Greek NT: Westcott and Hort 1881
νῦν χαίρω, οὐχ ὅτι ἐλυπήθητε, ἀλλ' ὅτι ἐλυπήθητε εἰς μετάνοιαν, ἐλυπήθητε γὰρ κατὰ θεόν, ἵνα ἐν μηδενὶ ζημιωθῆτε ἐξ ἡμῶν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 7:9 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
νῦν χαίρω, οὐχ ὅτι ἐλυπήθητε, ἀλλ' ὅτι ἐλυπήθητε εἰς μετάνοιαν, ἐλυπήθητε γὰρ κατὰ θεόν, ἵνα ἐν μηδενὶ ζημιωθῆτε ἐξ ἡμῶν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 7:9 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Νῦν χαίρω, οὐχ ὅτι ἐλυπήθητε, ἀλλ’ ὅτι ἐλυπήθητε εἰς μετάνοιαν· ἐλυπήθητε γὰρ κατὰ θεόν, ἵνα ἐν μηδενὶ ζημιωθῆτε ἐξ ἡμῶν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 7:9 Greek NT: Greek Orthodox Church
νῦν χαίρω, οὐχ ὅτι ἐλυπήθητε, ἀλλ’ ὅτι ἐλυπήθητε εἰς μετάνοιαν· ἐλυπήθητε γὰρ κατὰ Θεόν, ἵνα ἐν μηδενὶ ζημιωθῆτε ἐξ ἡμῶν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 7:9 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
νῦν χαίρω, οὐχ ὅτι ἐλυπήθητε, ἀλλ’ ὅτι ἐλυπήθητε εἰς μετάνοιαν· ἐλυπήθητε γὰρ κατὰ θεόν, ἵνα ἐν μηδενὶ ζημιωθῆτε ἐξ ἡμῶν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 7:9 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
νῦν χαίρω, οὐχ ὅτι ἐλυπήθητε, ἀλλ’ ὅτι ἐλυπήθητε εἰς μετάνοιαν· ἐλυπήθητε γὰρ κατὰ Θεόν, ἵνα ἐν μηδενὶ ζημιωθῆτε ἐξ ἡμῶν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 7:9 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
νῦν χαίρω οὐχ ὅτι ἐλυπήθητε ἀλλ' ὅτι ἐλυπήθητε εἰς μετάνοιαν· ἐλυπήθητε γὰρ κατὰ θεόν ἵνα ἐν μηδενὶ ζημιωθῆτε ἐξ ἡμῶν

2 Corinthians 7:9 Hebrew Bible
עתה אני שמח לא על אשר נעצבתם כי אם על אשר נעצבתם לתשובה כי נעצבתם כרצון אלהים למען לא תשאו נזק במאומה על ידנו׃

2 Corinthians 7:9 Aramaic NT: Peshitta
ܐܠܐ ܚܕܘܬܐ ܤܓܝܐܬܐ ܥܒܕܬ ܠܝ ܠܐ ܥܠ ܕܟܪܝܬ ܠܟܘܢ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܟܪܝܘܬܟܘܢ ܠܬܝܒܘܬܐ ܐܝܬܝܬܟܘܢ ܟܪܝܬ ܠܟܘܢ ܓܝܪ ܒܕܐܠܗܐ ܐܝܟܢܐ ܕܒܡܕܡ ܠܐ ܬܚܤܪܘܢ ܡܢܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
I now rejoice, not that you were made sorrowful, but that you were made sorrowful to the point of repentance; for you were made sorrowful according to the will of God, so that you might not suffer loss in anything through us.

King James Bible
Now I rejoice, not that ye were made sorry, but that ye sorrowed to repentance: for ye were made sorry after a godly manner, that ye might receive damage by us in nothing.

Holman Christian Standard Bible
Now I rejoice, not because you were grieved, but because your grief led to repentance. For you were grieved as God willed, so that you didn't experience any loss from us.
Treasury of Scripture Knowledge

I rejoice. See on ver.

2 Corinthians 7:6,7,10 Nevertheless God, that comforts those that are cast down, comforted …

Ecclesiastes 7:3 Sorrow is better than laughter: for by the sadness of the countenance …

Jeremiah 31:18-20 I have surely heard Ephraim bemoaning himself thus; You have chastised …

Zechariah 12:10 And I will pour on the house of David, and on the inhabitants of …

Luke 15:7,10,17-24,32 I say to you, that likewise joy shall be in heaven over one sinner …

Acts 20:21 Testifying both to the Jews, and also to the Greeks, repentance toward …

after a godly manner. or, according to God.

2 Corinthians 7:10,11 For godly sorrow works repentance to salvation not to be repented …

2 Corinthians 1:12 For our rejoicing is this, the testimony of our conscience, that …

that ye.

2 Corinthians 2:16 To the one we are the smell of death to death; and to the other the …

2 Corinthians 10:8-10 For though I should boast somewhat more of our authority, which the …

2 Corinthians 13:8-10 For we can do nothing against the truth, but for the truth…

Isaiah 6:9-11 And he said, Go, and tell this people, Hear you indeed, but understand …

Links
2 Corinthians 7:92 Corinthians 7:9 NIV2 Corinthians 7:9 NLT2 Corinthians 7:9 ESV2 Corinthians 7:9 NASB2 Corinthians 7:9 KJV2 Corinthians 7:9 Bible Apps2 Corinthians 7:9 Biblia Paralela2 Corinthians 7:9 Chinese Bible2 Corinthians 7:9 French Bible2 Corinthians 7:9 German BibleBible Hub
2 Corinthians 7:8
Top of Page
Top of Page