2210. ζημιόω (zémioó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2210. ζημιόω (zémioó) — 6 Occurrences

Matthew 16:26 V-ASP-3S
GRK: ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ ἢ τί
NAS: world and forfeits his soul?
KJV: world, and lose his own soul?
INT: [the] soul of him lose or what

Mark 8:36 V-ANP
GRK: ὅλον καὶ ζημιωθῆναι τὴν ψυχὴν
NAS: the whole world, and forfeit his soul?
KJV: world, and lose his own soul?
INT: whole and lose the soul

Luke 9:25 V-APP-NMS
GRK: ἀπολέσας ἢ ζημιωθείς
NAS: and loses or forfeits himself?
KJV: himself, or be cast away?
INT: having destroyed or having suffered the loss of

1 Corinthians 3:15 V-FIP-3S
GRK: ἔργον κατακαήσεται ζημιωθήσεται αὐτὸς δὲ
NAS: is burned up, he will suffer loss; but he himself
KJV: shall be burned, he shall suffer loss: but
INT: work will be consumed he will suffer loss he himself moreover

2 Corinthians 7:9 V-ASP-2P
GRK: ἐν μηδενὶ ζημιωθῆτε ἐξ ἡμῶν
NAS: so that you might not suffer loss in anything
KJV: that ye might receive damage by
INT: in nothing you might suffer loss by us

Philippians 3:8 V-AIP-1S
GRK: τὰ πάντα ἐζημιώθην καὶ ἡγοῦμαι
NAS: for whom I have suffered the loss of all things,
KJV: whom I have suffered the loss of all things,
INT: the all things I suffered loss of and esteem [them]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page