4717. σταυρόω (stauroó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4717. σταυρόω (stauroó) — 46 Occurrences

Matthew 20:19 V-ANA
GRK: μαστιγῶσαι καὶ σταυρῶσαι καὶ τῇ
NAS: and scourge and crucify [Him], and on the third
KJV: and to crucify [him]: and
INT: to flog and to crucify and the

Matthew 23:34 V-FIA-2P
GRK: ἀποκτενεῖτε καὶ σταυρώσετε καὶ ἐξ
NAS: of them you will kill and crucify, and some
KJV: and crucify; and
INT: you will kill and crucify and [some] of

Matthew 26:2 V-ANP
GRK: εἰς τὸ σταυρωθῆναι
NAS: is [to be] handed over for crucifixion.
KJV: is betrayed to be crucified.
INT: over to be crucified

Matthew 27:22 V-AMP-3S
GRK: λέγουσιν πάντες Σταυρωθήτω
NAS: They all said, Crucify Him!
KJV: say unto him, Let him be crucified.
INT: They say all Let [him] be crucified

Matthew 27:23 V-AMP-3S
GRK: ἔκραζον λέγοντες Σταυρωθήτω
NAS: all the more, saying, Crucify Him!
KJV: saying, Let him be crucified.
INT: they cried out saying Let [him] be crucified

Matthew 27:26 V-ASP-3S
GRK: παρέδωκεν ἵνα σταυρωθῇ
NAS: he handed Him over to be crucified.
KJV: he delivered [him] to be crucified.
INT: he delivered up [him] that he might be crucified

Matthew 27:31 V-ANA
GRK: εἰς τὸ σταυρῶσαι
NAS: back on Him, and led Him away to crucify Him.
KJV: away to crucify [him].
INT: to crucify him

Matthew 27:35 V-APA-NMP
GRK: σταυρώσαντες δὲ αὐτὸν
NAS: And when they had crucified Him, they divided
KJV: And they crucified him, and parted
INT: having crucified moreover him

Matthew 27:38 V-PIM/P-3P
GRK: Τότε σταυροῦνται σὺν αὐτῷ
NAS: robbers were crucified with Him, one
KJV: thieves crucified with
INT: Then are crucified with him

Matthew 28:5 V-RPM/P-AMS
GRK: Ἰησοῦν τὸν ἐσταυρωμένον ζητεῖτε
NAS: for Jesus who has been crucified.
KJV: Jesus, which was crucified.
INT: Jesus who has been crucified you seek

Mark 15:13 V-AMA-2S
GRK: πάλιν ἔκραξαν Σταύρωσον αὐτόν
NAS: They shouted back, Crucify Him!
KJV: they cried out again, Crucify him.
INT: back they cried out Crucify him

Mark 15:14 V-AMA-2S
GRK: περισσῶς ἔκραξαν Σταύρωσον αὐτόν
NAS: all the more, Crucify Him!
KJV: the more exceedingly, Crucify him.
INT: much more cried out Crucify him

Mark 15:15 V-ASP-3S
GRK: φραγελλώσας ἵνα σταυρωθῇ
NAS: he handed Him over to be crucified.
KJV: [him], to be crucified.
INT: having flogged [him] that he might be crucified

Mark 15:20 V-ASA-3P
GRK: αὐτὸν ἵνα σταυρώσωσιν αὐτόν
NAS: on Him. And they led Him out to crucify Him.
KJV: out to crucify him.
INT: him that they might crucify him

Mark 15:24 V-PIA-3P
GRK: καὶ σταυροῦσιν αὐτὸν καὶ
NAS: And they crucified Him, and divided
KJV: And when they had crucified him,
INT: And having crucified him also

Mark 15:25 V-AIA-3P
GRK: τρίτη καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν
NAS: hour when they crucified Him.
KJV: hour, and they crucified him.
INT: third and they crucified him

Mark 15:27 V-PIA-3P
GRK: σὺν αὐτῷ σταυροῦσιν δύο λῃστάς
NAS: They crucified two robbers
KJV: with him they crucify two thieves;
INT: with him they crucify two robbers

Mark 16:6 V-RPM/P-AMS
GRK: Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον ἠγέρθη οὐκ
NAS: the Nazarene, who has been crucified. He has risen;
KJV: which was crucified: he is risen;
INT: Nazarene who has been crucified He is risen not

Luke 23:21 V-PMA-2S
GRK: ἐπεφώνουν λέγοντες Σταύρου σταύρου αὐτόν
NAS: out, saying, Crucify, crucify
KJV: saying, Crucify [him], crucify
INT: they were crying out saying Crucify crucify him

Luke 23:21 V-PMA-2S
GRK: λέγοντες Σταύρου σταύρου αὐτόν
NAS: out, saying, Crucify, crucify Him!
KJV: saying, Crucify [him], crucify him.
INT: saying Crucify crucify him

Luke 23:23 V-ANP
GRK: αἰτούμενοι αὐτὸν σταυρωθῆναι καὶ κατίσχυον
NAS: asking that He be crucified. And their voices
KJV: that he might be crucified. And
INT: asking for him to be crucified And prevailed

Luke 23:33 V-AIA-3P
GRK: Κρανίον ἐκεῖ ἐσταύρωσαν αὐτὸν καὶ
NAS: there they crucified Him and the criminals,
KJV: Calvary, there they crucified him, and
INT: The Skull there they crucified him and

Luke 24:7 V-ANP
GRK: ἁμαρτωλῶν καὶ σταυρωθῆναι καὶ τῇ
NAS: men, and be crucified, and the third
KJV: men, and be crucified, and the third
INT: sinful and to be crucified and the

Luke 24:20 V-AIA-3P
GRK: θανάτου καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν
NAS: of death, and crucified Him.
KJV: to death, and have crucified him.
INT: of death and crucified him

John 19:6 V-AMA-2S
GRK: ἐκραύγασαν λέγοντες Σταύρωσον σταύρωσον λέγει
NAS: out saying, Crucify, crucify!
KJV: saying, Crucify [him], crucify
INT: they cried out saying Crucify crucify Says

John 19:6 V-AMA-2S
GRK: λέγοντες Σταύρωσον σταύρωσον λέγει αὐτοῖς
NAS: Crucify, crucify! Pilate
KJV: Crucify [him], crucify [him]. Pilate
INT: saying Crucify crucify Says to them

John 19:6 V-AMA-2P
GRK: ὑμεῖς καὶ σταυρώσατε ἐγὼ γὰρ
NAS: Him yourselves and crucify Him, for I find
KJV: him, and crucify [him]: for I
INT: yourselves and crucify [him] I indeed

John 19:10 V-ANA
GRK: ἐξουσίαν ἔχω σταυρῶσαί σε
NAS: authority to crucify You?
KJV: I have power to crucify thee, and
INT: authority I have to crucify you

John 19:15 V-AMA-2S
GRK: Ἆρον ἆρον σταύρωσον αὐτόν λέγει
NAS: with [Him], away with [Him], crucify Him! Pilate
KJV: [him], away with [him], crucify him.
INT: Away away crucify him Says

John 19:15 V-FIA-1S
GRK: βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω ἀπεκρίθησαν οἱ
NAS: said to them, Shall I crucify your King?
KJV: unto them, Shall I crucify your
INT: king of you will I crucify Answered the

John 19:16 V-ASP-3S
GRK: αὐτοῖς ἵνα σταυρωθῇ Παρέλαβον οὖν
NAS: handed Him over to them to be crucified.
KJV: to be crucified. And
INT: to them that he might be crucified So they took Therefore

John 19:18 V-AIA-3P
GRK: ὅπου αὐτὸν ἐσταύρωσαν καὶ μετ'
NAS: There they crucified Him, and with Him two
KJV: Where they crucified him, and
INT: where him they crucified and with

John 19:20 V-AIP-3S
GRK: πόλεως ὅπου ἐσταυρώθη ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus was crucified was near
KJV: where Jesus was crucified was nigh
INT: city where was crucified Jesus

John 19:23 V-AIA-3P
GRK: στρατιῶται ὅτε ἐσταύρωσαν τὸν Ἰησοῦν
NAS: when they had crucified Jesus,
KJV: when they had crucified Jesus,
INT: soldiers when they crucified Jesus

John 19:41 V-AIP-3S
GRK: τόπῳ ὅπου ἐσταυρώθη κῆπος καὶ
NAS: where He was crucified there was a garden,
KJV: where he was crucified there was
INT: place where he was crucified a garden and

Acts 2:36 V-AIA-2P
GRK: ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε
NAS: Jesus whom you crucified.
KJV: whom ye have crucified, both Lord
INT: whom you crucified

Acts 4:10 V-AIA-2P
GRK: ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε ὃν ὁ
NAS: whom you crucified, whom
KJV: whom ye crucified, whom God
INT: whom you crucified whom

1 Corinthians 1:13 V-AIP-3S
GRK: μὴ Παῦλος ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν
NAS: Paul was not crucified for you, was he? Or
KJV: was Paul crucified for you?
INT: not Paul was crucified for you

1 Corinthians 1:23 V-RPM/P-AMS
GRK: κηρύσσομεν Χριστὸν ἐσταυρωμένον Ἰουδαίοις μὲν
NAS: Christ crucified, to Jews
KJV: Christ crucified, unto the Jews
INT: preach Christ crucified to Jews indeed

1 Corinthians 2:2 V-RPM/P-AMS
GRK: καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον
NAS: Jesus Christ, and Him crucified.
KJV: and him crucified.
INT: and him crucified

1 Corinthians 2:8 V-AIA-3P
GRK: τῆς δόξης ἐσταύρωσαν
NAS: they had understood it they would not have crucified the Lord
KJV: not have crucified the Lord
INT: of glory they would have crucified

2 Corinthians 13:4 V-AIP-3S
GRK: καὶ γὰρ ἐσταυρώθη ἐξ ἀσθενείας
NAS: For indeed He was crucified because
KJV: though he was crucified through
INT: and indeed he was crucified in weakness

Galatians 3:1 V-RPM/P-NMS
GRK: Χριστὸς προεγράφη ἐσταυρωμένος
NAS: was publicly portrayed [as] crucified?
KJV: hath been evidently set forth, crucified among
INT: Christ was publicly portrayed crucified

Galatians 5:24 V-AIA-3P
GRK: τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς
NAS: Jesus have crucified the flesh
KJV: Christ's have crucified the flesh
INT: the flesh crucified with the

Galatians 6:14 V-RIM/P-3S
GRK: ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται κἀγὼ κόσμῳ
NAS: the world has been crucified to me, and I to the world.
KJV: the world is crucified unto me,
INT: to me [the] world has been crucified and I [to the] world

Revelation 11:8 V-AIP-3S
GRK: κύριος αὐτῶν ἐσταυρώθη
NAS: also their Lord was crucified.
KJV: our Lord was crucified.
INT: Lord of them was crucified

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page