σταυρώσετε
Englishman's Concordance
σταυρώσετε (staurōsete) — 1 Occurrence

Matthew 23:34 V-FIA-2P
GRK: ἀποκτενεῖτε καὶ σταυρώσετε καὶ ἐξ
NAS: of them you will kill and crucify, and some
KJV: and crucify; and
INT: you will kill and crucify and [some] of

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page