σταυρωθῇ
Englishman's Concordance
σταυρωθῇ (staurōthē) — 3 Occurrences

Matthew 27:26 V-ASP-3S
GRK: παρέδωκεν ἵνα σταυρωθῇ
NAS: he handed Him over to be crucified.
KJV: he delivered [him] to be crucified.
INT: he delivered up [him] that he might be crucified

Mark 15:15 V-ASP-3S
GRK: φραγελλώσας ἵνα σταυρωθῇ
NAS: he handed Him over to be crucified.
KJV: [him], to be crucified.
INT: having flogged [him] that he might be crucified

John 19:16 V-ASP-3S
GRK: αὐτοῖς ἵνα σταυρωθῇ Παρέλαβον οὖν
NAS: handed Him over to them to be crucified.
KJV: to be crucified. And
INT: to them that he might be crucified So they took Therefore

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page