σταυρωθῆναι
Englishman's Concordance
σταυρωθῆναι (staurōthēnai) — 3 Occurrences

Matthew 26:2 V-ANP
GRK: εἰς τὸ σταυρωθῆναι
NAS: is [to be] handed over for crucifixion.
KJV: is betrayed to be crucified.
INT: over to be crucified

Luke 23:23 V-ANP
GRK: αἰτούμενοι αὐτὸν σταυρωθῆναι καὶ κατίσχυον
NAS: asking that He be crucified. And their voices
KJV: that he might be crucified. And
INT: asking for him to be crucified And prevailed

Luke 24:7 V-ANP
GRK: ἁμαρτωλῶν καὶ σταυρωθῆναι καὶ τῇ
NAS: men, and be crucified, and the third
KJV: men, and be crucified, and the third
INT: sinful and to be crucified and the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page