ὅπου
Englishman's Concordance
ὅπου (hopou) — 84 Occurrences

Matthew 6:19 Adv
GRK: τῆς γῆς ὅπου σὴς καὶ
NAS: on earth, where moth
KJV: upon earth, where moth and
INT: the earth where moth and

Matthew 6:19 Adv
GRK: ἀφανίζει καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσιν
NAS: destroy, and where thieves
KJV: and where thieves
INT: destroy and where thieves break in

Matthew 6:20 Adv
GRK: ἐν οὐρανῷ ὅπου οὔτε σὴς
NAS: in heaven, where neither
KJV: in heaven, where neither moth
INT: in heaven where neither moth

Matthew 6:20 Adv
GRK: ἀφανίζει καὶ ὅπου κλέπται οὐ
NAS: destroys, and where thieves
KJV: doth corrupt, and where thieves do
INT: destroys and where theives not

Matthew 6:21 Adv
GRK: ὅπου γάρ ἐστιν
NAS: for where your treasure is, there
KJV: For where your treasure
INT: where indeed is

Matthew 8:19 Adv
GRK: ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ
NAS: I will follow You wherever You go.
INT: I will follow you wherever if you might go

Matthew 13:5 Adv
GRK: τὰ πετρώδη ὅπου οὐκ εἶχεν
NAS: on the rocky places, where they did not have
KJV: upon stony places, where they had not
INT: the rocky places where not they had

Matthew 24:28 Adv
GRK: ὅπου ἐὰν ᾖ
NAS: Wherever the corpse is, there
INT: For wherever if might be

Matthew 25:24 Adv
GRK: ἄνθρωπος θερίζων ὅπου οὐκ ἔσπειρας
NAS: reaping where you did not sow
KJV: man, reaping where thou hast not
INT: a man reaping where not you did sow

Matthew 25:26 Adv
GRK: ὅτι θερίζω ὅπου οὐκ ἔσπειρα
NAS: that I reap where I did not sow
KJV: that I reap where I sowed not,
INT: that I reap where not I sowed

Matthew 26:13 Adv
GRK: λέγω ὑμῖν ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ
NAS: I say to you, wherever this
KJV: unto you, Wheresoever this
INT: I say to you wherever if shall be proclaimed

Matthew 26:57 Adv
GRK: τὸν ἀρχιερέα ὅπου οἱ γραμματεῖς
NAS: the high priest, where the scribes
KJV: the high priest, where the scribes
INT: the high priest where the scribes

Matthew 28:6 Adv
GRK: τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο
NAS: see the place where He was lying.
KJV: see the place where the Lord lay.
INT: the place where was lying

Mark 2:4 Adv
GRK: τὴν στέγην ὅπου ἦν καὶ
NAS: the roof above Him; and when they had dug
KJV: the roof where he was:
INT: the roof where he was and

Mark 2:4 Adv
GRK: τὸν κράβαττον ὅπου ὁ παραλυτικὸς
NAS: the pallet on which the paralytic
INT: the pallet on which the paralytic

Mark 4:5 Adv
GRK: πετρῶδες καὶ ὅπου οὐκ εἶχεν
NAS: on the rocky [ground] where it did not have
KJV: on stony ground, where it had not
INT: rocky place and where not it had

Mark 4:15 Adv
GRK: τὴν ὁδὸν ὅπου σπείρεται ὁ
NAS: the road where the word
KJV: the way side, where the word
INT: the road where is sown the

Mark 5:40 Adv
GRK: καὶ εἰσπορεύεται ὅπου ἦν τὸ
NAS: and entered [the room] where the child
KJV: and entereth in where the damsel was
INT: and enters in where was the

Mark 6:10 Adv
GRK: ἔλεγεν αὐτοῖς Ὅπου ἐὰν εἰσέλθητε
NAS: And He said to them, Wherever you enter
KJV: unto them, In what place soever ye enter
INT: he said to them wherever if you enter

Mark 6:55 Adv
GRK: ἔχοντας περιφέρειν ὅπου ἤκουον ὅτι
NAS: who were sick, to the place they heard
KJV: sick, where they heard
INT: were to carry about where they were hearing that

Mark 6:56 Adv
GRK: καὶ ὅπου ἂν εἰσεπορεύετο
NAS: Wherever He entered villages,
KJV: And whithersoever he entered, into
INT: And wherever anyhow he entered

Mark 9:18 Adv
GRK: καὶ ὅπου ἐὰν αὐτὸν
NAS: and whenever it seizes him, it slams
KJV: And wheresoever he taketh him,
INT: and whenever if him

Mark 9:44 Adv
GRK: ὅπου ὁ σκώληξ
KJV: Where their worm
INT: where worm

Mark 9:46 Adv
GRK: ὅπου ὁ σκώληξ
KJV: Where their worm
INT: where worm

Mark 9:48 Adv
GRK: ὅπου ὁ σκώληξ
NAS: where THEIR WORM DOES NOT DIE,
KJV: Where their worm
INT: where the worm

Mark 13:14 Adv
GRK: προφήτου ἑστηκότα ὅπου οὐ δεῖ
NAS: standing where it should
KJV: standing where it ought
INT: prophet standing where not it should

Mark 14:9 Adv
GRK: λέγω ὑμῖν ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ
NAS: I say to you, wherever the gospel
KJV: unto you, Wheresoever this
INT: I say to you wherever if shall be proclaimed

Mark 14:14 Adv
GRK: καὶ ὅπου ἐὰν εἰσέλθῃ
NAS: and wherever he enters, say
KJV: the guestchamber, where I shall eat
INT: and wherever if he might enter

Mark 14:14 Adv
GRK: κατάλυμά μου ὅπου τὸ πάσχα
NAS: is My guest room in which I may eat
KJV: And wheresoever he shall go in, say ye
INT: guest room of me where the passover

Mark 16:6 Adv
GRK: ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν
NAS: [here is] the place where they laid
KJV: behold the place where they laid him.
INT: the place where they laid him

Luke 9:57 Adv
GRK: Ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ
NAS: to Him, I will follow You wherever You go.
KJV: thee whithersoever thou goest.
INT: I will follow you wherever if you might go

Luke 12:33 Adv
GRK: τοῖς οὐρανοῖς ὅπου κλέπτης οὐκ
NAS: treasure in heaven, where no thief
KJV: that faileth not, where no
INT: the heavens where thief not

Luke 12:34 Adv
GRK: ὅπου γάρ ἐστιν
NAS: For where your treasure is, there
KJV: For where your treasure
INT: where indeed is

Luke 17:37 Adv
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Ὅπου τὸ σῶμα
NAS: And He said to them, Where the body
KJV: unto them, Wheresoever the body
INT: he said to them Where the body [is]

Luke 22:11 Adv
GRK: τὸ κατάλυμα ὅπου τὸ πάσχα
NAS: is the guest room in which I may eat
KJV: the guestchamber, where I shall eat
INT: the guest room where the passover

John 1:28 Adv
GRK: τοῦ Ἰορδάνου ὅπου ἦν ὁ
NAS: the Jordan, where John
KJV: beyond Jordan, where John was
INT: the Jordan where was

John 3:8 Adv
GRK: τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ
NAS: blows where it wishes
KJV: The wind bloweth where it listeth, and
INT: The wind where it wills blows

John 4:20 Adv
GRK: ὁ τόπος ὅπου προσκυνεῖν δεῖ
NAS: is the place where men ought
KJV: the place where men ought
INT: the place where to worship it is necessary

John 4:46 Adv
GRK: τῆς Γαλιλαίας ὅπου ἐποίησεν τὸ
NAS: of Galilee where He had made
KJV: of Galilee, where he made
INT: of Galilee where he made the

John 6:23 Adv
GRK: τοῦ τόπου ὅπου ἔφαγον τὸν
NAS: to the place where they ate
KJV: unto the place where they did eat
INT: the place where they ate the

John 6:62 Adv
GRK: ἀνθρώπου ἀναβαίνοντα ὅπου ἦν τὸ
NAS: ascending to where He was before?
KJV: of man ascend up where he was before?
INT: of man ascending up where he was

John 7:34 Adv
GRK: με καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ
NAS: Me, and will not find Me; and where I am,
KJV: find [me]: and where I am,
INT: me and where am I

John 7:36 Adv
GRK: με καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ
NAS: Me, and will not find Me; and where I am,
KJV: find [me]: and where I am,
INT: me and Where am I

John 7:42 Adv
GRK: τῆς κώμης ὅπου ἦν Δαυίδ
NAS: the village where David
KJV: of Bethlehem, where David
INT: the village where was David

John 8:21 Adv
GRK: ὑμῶν ἀποθανεῖσθε ὅπου ἐγὼ ὑπάγω
NAS: in your sin; where I am going,
KJV: your sins: whither I go,
INT: of you you will die where I go

John 8:22 Adv
GRK: ὅτι λέγει Ὅπου ἐγὼ ὑπάγω
NAS: He says, Where I am going,
KJV: because he saith, Whither I go,
INT: that he says Where I go

John 10:40 Adv
GRK: τὸν τόπον ὅπου ἦν Ἰωάννης
NAS: to the place where John
KJV: into the place where John at first
INT: the place where was John

John 11:30 Adv
GRK: τῷ τόπῳ ὅπου ὑπήντησεν αὐτῷ
NAS: in the place where Martha
KJV: in that place where Martha met
INT: the place where met him

John 11:32 Adv
GRK: ὡς ἦλθεν ὅπου ἦν Ἰησοῦς
NAS: Mary came where Jesus was, she saw
KJV: Mary was come where Jesus was,
INT: when she came where was Jesus

John 12:1 Adv
GRK: εἰς Βηθανίαν ὅπου ἦν Λάζαρος
NAS: to Bethany where Lazarus
KJV: to Bethany, where Lazarus was
INT: to Bethany where was Lazarus

John 12:26 Adv
GRK: ἀκολουθείτω καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ
NAS: Me, he must follow Me; and where I am,
KJV: me; and where I am,
INT: let him follow and where am I

John 13:33 Adv
GRK: Ἰουδαίοις ὅτι Ὅπου ἐγὼ ὑπάγω
NAS: say to you, 'Where I am going,
KJV: unto the Jews, Whither I go,
INT: Jews That where I go

John 13:36 Adv
GRK: αὐτῷ Ἰησοῦς Ὅπου ὑπάγω οὐ
NAS: answered, Where I go,
KJV: answered him, Whither I go, thou canst
INT: him Jesus Where I go not

John 14:3 Adv
GRK: ἐμαυτόν ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ
NAS: you to Myself, that where I am,
KJV: myself; that where I am,
INT: myself that where am I

John 14:4 Adv
GRK: καὶ ὅπου ἐγὼ ὑπάγω
NAS: the way where I am going.
KJV: And whither I go
INT: And where I go

John 17:24 Adv
GRK: θέλω ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ
NAS: You have given Me, be with Me where I am,
KJV: with me where I am;
INT: I desire that where am I

John 18:1 Adv
GRK: τοῦ Κέδρων ὅπου ἦν κῆπος
NAS: of the Kidron, where there was a garden,
KJV: the brook Cedron, where was a garden,
INT: of Kidron where was a garden

John 18:20 Adv
GRK: τῷ ἱερῷ ὅπου πάντες οἱ
NAS: and in the temple, where all
KJV: in the temple, whither the Jews always
INT: the temple where always the

John 19:18 Adv
GRK: ὅπου αὐτὸν ἐσταύρωσαν
NAS: There they crucified
KJV: Where they crucified him,
INT: where him they crucified

John 19:20 Adv
GRK: τῆς πόλεως ὅπου ἐσταυρώθη ὁ
NAS: for the place where Jesus
KJV: the place where Jesus
INT: the city where was crucified

John 19:41 Adv
GRK: τῷ τόπῳ ὅπου ἐσταυρώθη κῆπος
NAS: in the place where He was crucified
KJV: the place where he was crucified
INT: the place where he was crucified a garden

John 20:12 Adv
GRK: τοῖς ποσίν ὅπου ἔκειτο τὸ
NAS: at the feet, where the body
KJV: at the feet, where the body of Jesus
INT: the feet where was laid the

John 20:19 Adv
GRK: θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ
NAS: were shut where the disciples
KJV: were shut where the disciples
INT: doors having been shut where were the

John 21:18 Adv
GRK: καὶ περιεπάτεις ὅπου ἤθελες ὅταν
NAS: and walk wherever you wished;
KJV: walkedst whither thou wouldest:
INT: and walked where you did desire when

John 21:18 Adv
GRK: καὶ οἴσει ὅπου οὐ θέλεις
NAS: you, and bring you where you do not wish
KJV: carry [thee] whither thou wouldest
INT: and bring [you] where not you do desire

Acts 17:1 Adv
GRK: εἰς Θεσσαλονίκην ὅπου ἦν συναγωγὴ
NAS: to Thessalonica, where there was a synagogue
KJV: to Thessalonica, where was a synagogue
INT: to Thessalonica where was synagogue

Acts 20:6 Adv
GRK: ἡμερῶν πέντε ὅπου διετρίψαμεν ἡμέρας
INT: days five where we stayed days

Romans 15:20 Adv
GRK: εὐαγγελίζεσθαι οὐχ ὅπου ὠνομάσθη Χριστός
NAS: to preach the gospel, not where Christ
KJV: not where Christ
INT: to preach the gospel not where was named Christ

1 Corinthians 3:3 Adv
GRK: σαρκικοί ἐστε ὅπου γὰρ ἐν
NAS: fleshly. For since there is jealousy
KJV: for whereas [there is] among
INT: fleshly you are where indeed among

Colossians 3:11 Adv
GRK: ὅπου οὐκ ἔνι
NAS: [a renewal] in which there is no
KJV: Where there is neither
INT: where not there is

Hebrews 6:20 Adv
GRK: ὅπου πρόδρομος ὑπὲρ
NAS: where Jesus has entered
KJV: Whither the forerunner is
INT: where [as] forerunner for

Hebrews 9:16 Adv
GRK: ὅπου γὰρ διαθήκη
NAS: For where a covenant
KJV: For where a testament
INT: where indeed [there is] a will

Hebrews 10:18 Adv
GRK: ὅπου δὲ ἄφεσις
NAS: Now where there is forgiveness
KJV: Now where remission of these
INT: where moreover forgiveness

James 3:4 Adv
GRK: ἐλαχίστου πηδαλίου ὅπου ἡ ὁρμὴ
NAS: rudder wherever the inclination
KJV: helm, whithersoever the governor
INT: a very small rudder whenever the impulse

James 3:16 Adv
GRK: ὅπου γὰρ ζῆλος
NAS: For where jealousy
KJV: For where envying and
INT: where indeed jealousy

2 Peter 2:11 Adv
GRK: ὅπου ἄγγελοι ἰσχύϊ
NAS: whereas angels who are greater
KJV: Whereas angels, which are
INT: where angels in strength

Revelation 2:13 Adv
GRK: ποῦ κατοικεῖς ὅπου ὁ θρόνος
NAS: where you dwell, where Satan's throne
KJV: thou dwellest, [even] where Satan's
INT: where you dwell where the throne

Revelation 2:13 Adv
GRK: παρ' ὑμῖν ὅπου ὁ Σατανᾶς
NAS: among you, where Satan
KJV: among you, where Satan dwelleth.
INT: among you where Satan

Revelation 11:8 Adv
GRK: καὶ Αἴγυπτος ὅπου καὶ ὁ
NAS: Sodom and Egypt, where also their Lord
KJV: and Egypt, where also our
INT: and Egypt where also the

Revelation 12:6 Adv
GRK: τὴν ἔρημον ὅπου ἔχει ἐκεῖ
NAS: into the wilderness where she had
KJV: the wilderness, where she hath
INT: the wilderness where she has there

Revelation 12:14 Adv
GRK: τόπον αὐτῆς ὅπου τρέφεται ἐκεῖ
NAS: to her place, where she was nourished
KJV: place, where she is nourished
INT: place of her where she is nourished there

Revelation 14:4 Adv
GRK: τῷ ἀρνίῳ ὅπου ἂν ὑπάγῃ
NAS: the Lamb wherever He goes.
KJV: the Lamb whithersoever he goeth.
INT: the Lamb wherever anyhow he may go

Revelation 17:9 Adv
GRK: ὄρη εἰσίν ὅπου ἡ γυνὴ
NAS: mountains on which the woman
INT: mountains are where the woman

Revelation 20:10 Adv
GRK: καὶ θείου ὅπου καὶ τὸ
NAS: and brimstone, where the beast
KJV: and brimstone, where the beast and
INT: and of brimstone where [are] also the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page