ὅραμα
Englishman's Concordance
ὅραμα (horama) — 7 Occurrences

Matthew 17:9 N-ANS
GRK: εἴπητε τὸ ὅραμα ἕως οὗ
NAS: them, saying, Tell the vision to no one
KJV: Tell the vision to no man,
INT: tell the vision until that

Acts 7:31 N-ANS
GRK: ἐθαύμαζεν τὸ ὅραμα προσερχομένου δὲ
NAS: it, he marveled at the sight; and as he approached
KJV: [it], he wondered at the sight: and
INT: marveled at the vision coming near moreover

Acts 10:17 N-NNS
GRK: εἴη τὸ ὅραμα ὃ εἶδεν
NAS: as to what the vision which
KJV: what this vision which
INT: might be the vision which he was

Acts 11:5 N-ANS
GRK: ἐν ἐκστάσει ὅραμα καταβαῖνον σκεῦός
NAS: I saw a vision, an object
KJV: I saw a vision, A certain
INT: in a trance a vision descending a vessel

Acts 12:9 N-ANS
GRK: ἐδόκει δὲ ὅραμα βλέπειν
NAS: but thought he was seeing a vision.
KJV: thought he saw a vision.
INT: he thought moreover a vision he was seeing

Acts 16:9 N-NNS
GRK: καὶ ὅραμα διὰ τῆς
NAS: A vision appeared to Paul
KJV: And a vision appeared to Paul
INT: And a vision during the

Acts 16:10 N-ANS
GRK: δὲ τὸ ὅραμα εἶδεν εὐθέως
NAS: he had seen the vision, immediately
KJV: he had seen the vision, immediately
INT: moreover the vision he saw immediately

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page